Category: concello
Praza de Xuíz/a de Paz en Boborás

ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR NO CONCELLO DE BOBORAS (Anuncio publicado o 22 marzo de 2018 no BOP).

Requisitos para ser Xuíz/a de Paz:

 • Ser español
 • Maior de 18 años.
 • Non ter a idade de xubilación prevista en el articulo 386 LOPJ.
 • No estar incurso en causa de incapacidade como:
 • Impedimentos físicos o psíquicos para el exercicio da función xudicial.
 • Haber sido obxecto de condena por delito doloso, mentres no se obteña a  rehabilitación.
 • Haber sido obxecto de procesamento o inculpación por delito doloso en tanto no se obteña la absolución o se dicte auto de sobresemento.
 • Non atoparse en el pleno exercicio dos dereitos civís.

 

O cargo de Xuíz de Paz é incompatible:

1.º Co exercicio de calquera outra xurisdición allea a do Poder Xudicial.

2.º Con calquera cargo de elección popular o designación política do Estado, Comunidades Autónomas, Provincias e demais entidades locais e organismos dependentes de calquera deles.

3.º Cos empregos ou cargos dotados ou retribuídos pola Administración do Estado, as Cortes Xerais, a Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios e calquera entidades, organismo ou empresas dependentes de uns ou outras.

4.º Con  empregos de todas clases nos Tribunais e Xulgados de calquera orde xurisdicional.

5.º Con todo emprego, cargo o profesión retribuída, salvo la docencia o investigación xurídica, así como la produción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicacións derivadas de aquela, de conformidade co  disposto en la lexislación sobre incompatibilidades do persoal ó servicio das Administracións  Públicas.

6.º Co exercicio de la Avogacía y de la Procuradoría.

7.º Con todo tipo de asesoramento xurídico, sexa ou non retribuído.

 

Presentación da documentación necesaria e prazo:

– Instancia dirixida á Alcaldía.

 – Copia compulsada do DNI.

 – Declaración de non estar incurso nas causas de incapacidade previstas no artigo 303 da LOPX, así como nas incompatibilidades sinaladas no artigo 389 da citada lei.

 – Xustificación de méritos que poida alegar.

 

Prazo de presentación:

– Data límite o 16 de abril, 15 días hábiles dende a publicación do anuncio do BOP o 22 de marzo.

 

Máis info: no 988402008 ou no concello preguntando por Carmen.

Axudas a apicultura da Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia a través da  ORDE do 9 de marzo de 2018, establece un réxime de axudas a APICULTURA.

Obxecto:

En réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade das axudas contías e límites:

Aquelas actividades ou investimentos encamiñados a:

 1. Liña A. Prestar información e asistencia técnica a apicultura. A esta liña solo poderá optar as agrupacións de apicultura.
 2. Contratación de técnicos e especialistas en apicultura para a información e asistencia técnica ós apicultores apícola, loita contra agresores da colmea, así como asesoramento global na produción. ( Poderá subvencionarse a contratación dun máximo de 2 técnicos por asociación, sendo necesariamente o primeiro deles un licenciado en veterinaria. A axuda para a contratación de técnico veterinario poderá ser de ata o 90% do seu custo, cunha limitación de 27.000€, e non poderá ser superior ó valor de 1€ por colmea rexistrada na correspondente agrupación. A axuda para a contratación de 2 técnicos titulados poderá ser de ata o 70% do seu custo, cunha limitación de 21.000€, e non poderá ser superior ó valor de 0,5€ por colmea rexistrada na correspondente agrupación. En todo caso, o importe máximo da axuda nesta liña non superará os 48.000€).
 3. Organización e celebración de cursos e xornadas de formación apicultores formación continuada dos técnicos e especialistas.(Poderá subvencionarse ata o 90% do seu custo).
 4. Sistemas de divulgación técnica, a través de folletos, catálogos e outras publicacións, así coma de soportes audiovisuais e informáticos. ( Poderá subvencionarse ata o 90% do seu custo).
 5. Liña B. Loita contra as agresións e enfermidades da colmea, en particular contra a varroase.
 6. Adquisición de tratamentos quimioterápeuticos e/ ou tratamentos compatibles coa apicultura ecolóxica e contra a varroase. (Poderá subvencionarse ata o 80% do seu custo, cun máximo de 4€ por colmea, e co límite de 18.000€ para o caso de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas).
 7. Sobrealimentación das colmeas. (Poderá subvencionarse ata o 50% do seu custo co límite de 2€ por colmea. Unicamente poderán optar os apicultores beneficiarios da axuda establecida na liña B.1anterior).
 8. Renovación e purificación da cera. ( Poderá subvencionarse ata o 50% do seu custo co límite de 6€ por colmea unicamente poderán optar a esta liña os apicultores beneficiarios da axuda establecida na liña B.1.
 9. Liña C. Racionalización da transhumancia.
 10. Adquisición, conservación e mellora dos medios de transporte. Material para o manexo das colmeas: guindastres, mallas de cobertura, cambio del colmeas para obter meles mono florais, sistemas móbiles de extracción de mel e outros útiles e equipamento necesario para facilitar a transhumancia, con excepción de vehículos de transporte, combustible, produtos para a alimentación das abellas e cera. Poderá subvencionar ata o 70% do seu custo.
 11. Sistemas de protección ou vixilancia antirroubo ou de xeolocalización  integrados nos cadros das colmeas. Poderá subvencionarse ata o 70% do seu custo.
 12. Mellora e acondicionamento de asentamentos, camiños, sendas. Serán subvencionables soportes para illar as colmeas, traballos e utensilios de roza, peches portátiles para a protección dos asentamentos fronte a depredadores e aqueles outros que a xuízo do órgano xestor sexan compatibles con esta liña. Non será subvencionable a realización de traballos con maquinaria pesada para o movemento de terras. Poderá subvencionarse ata o 70% do seu custo.
 13. Cota de subscrición de seguros de responsabilidade civil das colmeas sempre que as pólizas non cubran as garantías xa incluídas no sistema de seguros agrarios combinados. A esta liña poderán acollerse tamén os apicultores con colmeas estantes. Poderá subvencionarse ata o 50% do seu custo cun límite de 0,5 € por colmea asegurada.
 14. Liña E. Medidas de apoio a repoboación dos efectivos apícolas españois.
 15. Cría de raíñas de razas autóctonas para a reposición de baixas, sempre que cubran as necesidades financeiras para atender as solicitudes da medida anterior.
 16. Investimento para a cría de raíñas (núcleos de fecundación, incubadoras, material para inseminación artificial de raíñas). (Para os 2 casos poderá subvencionarse ata o 50% do custo de actuación, cun límite máximo de 5€ por colmea).

 

 

 

Beneficiarios e requisitos:

 1. Poderán optar ás axudas previstas:
 2. Aquelas persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas incluídas aquelas de titularidade compartida mencionadas na Lei 35/2011, do 4 de outubro, sobre a titularidade compartida das explotacións agrarias.
 3. Cooperativas apícolas, organizacións representativas e asociacións de apicultores con personalidade xurídica propia, integradas por apicultores que cumpran os requisitos da letra a.
 4. Requisitos:
 5. Estar inscrito no Rexistro Oficial Apícola da Comunidade Autónoma de Galicia con anterioridade ó primeiro de xaneiro do ano 2018, fóra daqueles titulares que adquirisen a dita titularidade ante o falecemento, xubilación ou incapacidade laboral do titular sempre que o novo titular adquira a titularidade do anterior e fose parente ata o 4º grao, exceptúanse os casos de forza maior.
 6. Realizar polo menos un tratamento ó ano fronte á varroase, de acordo co que se establece no programa nacional de loita e control das enfermidades das abellas do mel.
 7. Dispoñer dun seguro de responsabilidade civil.
 8. Cumprir as previsións contidas no Real Decreto 209/2002, do 22 de febreiro, polo que se establecen as normas de ordenación das explotacións apícolas.
 9. Ser titulares dunha explotación con máis de 50 colmeas, se solicitan axuda para realizar a transhumancia.
 10. Ter efectuada a declaración censual anual obrigatoria referida o 31 de decembro de 2017.As alvarizas abandonadas e as colmeas mortas non darán dereito o cobramento de axudas do seu titular .
 11. Un mesmo apicultor só poderá ser beneficiario de axuda por unha mesma actuación de forma única para cada unha das súas colmeas, ben a título individual, ben como integrante dunha cooperativa ou asociación ou agrupación de produtores.
 12. Documentación complementaria necesaria:
 13. As persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas, integradas ou non nunha asociación ou organización de apicultores, presentarán solicitudes individuais e achegarán á solicitude a seguinte documentación:
 14. No caso de representación, exixirase autorización para facer a solicitude.
 15. Fotocopia ou copia dixitalizada das seguintes follas do libro rexistro de explotación apícola, en función do formato de libro de que dispoña o apicultor (caderno de explotación apícola e de transhumancia), onde figure a documentación referente o número de colmeas, tipo e clase de explotación.
 16. Validación anual favorable ou autorización por parte dos servizos veterinarios oficiais do ano 2017. No caso de que na  citada folla non figure o código REGA do titular , entón deberá achegarse tamén a fotocopia ou copia dixitalizada da folla onde aparece reflectido o dito código.
 17. Nas axudas da liña de loita contra as agresións e enfermidades da colmea, declaración de responsable do veterinario de compromiso previo de execución e posterior xustificación do programa.
 18. Programa da actuación que pretende desenvolver: memoria onde figuren os datos do apicultor, número de colmeas, descrición dos investimentos e finalidade deles, incluíndo orzamentos ou facturas pro forma dos investimentos, desagregados para cada unha das liñas para as cales se solicita axuda.
 19. Dispoñibilidade dos terreos nos cales pretenda facer os asentamentos das alvarizas, así como permisos ou licenzas das obras que pretenda realizar para a colocación das colmeas e/ou de adecuación ou mellora dos accesos, de ser o caso.
 20. Memoria explicativa da realización da transhumancia (resumo e esquema da situación de orixe das colmeas e do destino onde se pretende realizar para a transhumancia e datas probables do movemento), de ser o caso.
 21. Xustificación da exclusividade dos equipamentos para a actividade transhumante, se é o caso.
 22. Xustificación de ter subscrito un seguro de responsabilidade civil mediante a fotocopia dixitalizada da póliza do seguro en vigor onde se especifique o nome do titular, o código REGA da explotación e o número de colmeas aseguradas e o xustificante bancario do seu pagamento.
 23. Documentación que acredite, de ser o caso, o cumprimento dos criterio sinalados para zona desfavorecida, explotación agricultura ecolóxica ou unha cooperativa agrícola:
 • Certificación de Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Mel de Galicia que acredite que o solicitante pertence a ela na data do 1 de xaneiro do ano de presentación da solicitude.
 • Certificación do Consello Regulador de Agricultura ecolóxica de Galicia que acredite que o solicitante pertence a el na data do 1 de xaneiro do ano de presentación da solicitude.
 • Certificación da cooperativa apícola que acredite que o solicitante é socio dela na data do 1 de xaneiro da presentación da solicitude.

 

 

Prazo e forma de presentación da solicitude:

 • O prazo de presentación das solicitudes será de 1 mes (dende o 24 de marzo o 24 de abril de 2018).
 • As solicitudes presentáranse preferiblemente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

 

 

Para máis información chamar ao teléfono 988402008 e preguntar por Rocío.

 

 

 

 

 

 

Competencias Claves

O Concello de Boborás informa da nova convocatoria para a obtención das Comptencias Clave, preciso para poder acceder a certos curso como o de Atención Sociosanitaria.

 

 • OBXECTO:

Son probas de avaliación en competencia clave para ó acceso as accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

 • COMPETENCIAS CLAVE QUE SE CONVOCAN:

Convócanse probas nos dous niveis de cualificación profesional 2 e 3 e nas seguintes competencias claves:

 1. Comunicación en lingua galega.
 2. Comunicación en lingua castelá.
 3. Comunicación en lingua estranxeira (inglés).
 4. Competencia matemática.

 

Prazo de presentación das solicitudes:  Desde o 27 de febreiro ata o 23 de marzo de 2018.

 

LUGAR E HORARIOS DAS PROBAS DE AVALIACIÓN:

 

Para máis información pódese consultar a resolución do 16 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral DOG Nº40 páxinas 11659 e seguintes ou pedir información na casa do Concello ou achegarche ao Concello de Boborás ou chamar ao teléfono 988402008 preguntando por Rocío.

Aberto o prazo para inscribirse na Agrupación de Protección Civil de Boborás

O Pleno do Concello de Boborás aprobou por unanimidade  iniciar o expediente de creación dunha Agrupación de Protección Civil local, un servizo voluntario e moi preciso para mellorar a seguridade da veciñanza en diferentes ámbitos.

As persoas interesadas poden anotarse cubrindo a ficha que se lle falicitará nas oficinas do Concello.

 

Para máis información pódese chamar ao concello; 988402008.

O Concello de Boborás aproba un orzamento de case millón e medio de euros

O Concello de Boborás celebrou hoxe un pleno extraordinario no que se aprobaron os orzamentos para o 2018, a adhesión como Concello Doing Bussines Galicia, o Plan Normativo Anual e a creación dunha Agrupación de Protección Civil.

O orzamento foi aprobado soamente cos votos a favor do grupo de goberno, durante a súa defensa a portavoz popular; Patricia Torres explicou que “presentamos e defendemos uns orzamentos axustados e realistas. Aprobados con superávit para que xa de por si cumpran coa regra de gasto. A previsión de ingresos é de 1.497.454,19 euros e a de gastos 1.455.191,77 euros.”

Así mesmo recalcou que son “uns orzamentos que segundo o informe de intervención cumpren estabilidade orzamentaria, regra de gasto e co limite de endebedamento que se establece para as institucións locais, no que imos máis que sobrados ao ter débeda 0”, apuntou Torres.

Neste sentido explicou Patricia Torres que “aumentamos as inversións, que ascenden a un total 231.645,83 euros, o ano pasado eran de 194.496 euros,  sen incluír todas as subvencións que están en trámite e que melloraran as infraestruturas existentes e faranse outras novas. Con estes orzamentos mantemos todos os servizos prestados ata o de agora, servizos de vital importancia para a nosa veciñanza.”

En canto os ingresos a portavoz do grupo de goberno indicou que “ os ingresos cos que contamos son principalmente os procedentes do Imposto de Bens e Inmobles, con 282.000 euros, o Importo de Vehículos de Tracción Mecánica con 109.000 euros, o Imposto de Actividades Económicas con 85.000 euros, saneamento e abastecemento 150.000 euros, recollida de lixo 99.000 euros, Imposto sobre o Aproveitamento do voo: 12.000 euros e as transferencias da Administración do Estado con 416.854 euros e da Comunidade Autónoma con 225.000 euros. A maiores de subvencións que xa ingresan todos los anos como o Plan Provincial, subvención de empregabilidade, mocidade, subvencións da xunta e da deputación para o PAI.”

O grupo de goberno considera que a aprobación deste documento é moi importante para seguir traballando e mellorando o Concello de Boborás, e a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas.

Así mesmo durante a sesión plenaria, tamén se aprobou por unanimidade o Plan Anual Normativo no que se inclúen todas as areas e ordenanzas que van ser modificadas ao longo do ano 2018. Neste punto, o grupo de Goberno desvelou que están a traballar para facer unha nova baixa no tipo impositivo nos recibos dos Impostos de Bens e Inmobles, que nestes momentos se sitúa no 0,47.

Na mesma liña ía o punto da orde do día na que o Concello incoaba o expediente de adhesión a plataforma da Xunta de Galicia, “Concello Doing Bussines” coa que implicaba tamén a modificación das ordenanzas do ICIO, IAE e IBI para a empresas de nova creación ou ampliación das existentes, sempre que supoñan aumento do emprego, que suporían bonificacións nos mesmos do 95% da mesma cando se creen máis de 20 postos de traballo, do 75% cando sexan entre 10 e 20 postos de emprego e o 50 % cando sexan menos de 10. O Concello que nestes momentos non ten area empresarial, tamén se adhire para poder desfrutar dos beneficios que a Xunta a hora de tramitar subvencións lle concede as concellos adheridos.

Finalmente, o Concello por unanimidade aprobou iniciar o expediente de creación dunha Agrupación de Protección Civil no Concello de Boborás, un servizo voluntario e moi preciso para mellorar a seguridade da veciñanza en diferentes ámbitos. Neste sentido o Concello ten xa varias persoas interesadas en formar parte desta entidade.

Información pública Concello Emprendedor

O Concello de Boborás ten interese en convertirse en Concello emprendedor no que se exisen que se aproben unha serie de bonificacións para favorecer a instalación de novas empresas no Concello, e pola que  se propón unha bonificación no  Imposto de Bens Inmobles, no ICIO  e no IAE.

Por todo isto, sometese a información pública dita información aos efectos oportunos.

 

CONSULTA E DESCARGA AQUÍ O EDICTO EDICTO PUBLICACION INFORMACION PUBLICA

ENTROIDO CONCELLO DE BOBORÁS 2018

O Concello de Boborás terá o 10 de febreiro a partir das 19.00 hora unha gran festa na praza ubicada detrás do concello, que estará amenizada polo grupo IMPERIO. Ademais para todos os asistentes haberá chocolate con churros, e para os máis pequenos hinchable, obradoiro de maquillaxe e agasallos.

O luns 12 de febreiro correranse os Rodos en Pazos de Arenteiro. O punto de encontro será o bar A Ponte ás 21.30 horas. O remata haberá uns pinchos gratuítos para os asistentes, así que preparade os vosos rodos.

 

Animadevos a participar. Totalmente gratuíto.

 

Máis información: cultura@boboras.gal ou 988402008.

AXUDAS PARA PALIAR OS DANOS PRODUCIDOS POLO LOBO (Orde 12 de decembro de 2018).

OBXECTO:

Axudas a favor das persoas titulares de actividades gandeiras afectadas polos ataques do lobo ás reses da súa explotación, coa finalidade de compensar os danos ocasionados no seu gando.

 

BENEFICIARIOS:

As persoas propietarias de todo tipo de gando que fora afectado polos ataques dos lobos.

REQUISITOS:

O gando polo que se solicita a axuda deberá cumprir os seguintes requisitos:

 1. Pertenecer a unha explotación incluída no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras de Galicia.
 2. O gando (ovino, bovino e cabrún) deberá cumprir cos requisitos sanitarios establecidos.

 

PRAZO:

Esta orde comprende axudas para danos que se comuniquen desde o 1 de octubre de 2017 ata o 30 de setembro de 2018.

 • Para os danos entre o 1 de outubro de 2017 e o 12 de decembro 2018, o prazo de presentación é de 45 días naturais, desde o 1 de outubro.
 • Para danos entre o 13 de decembro de 2017, o prazo de presentación son 45 días naturais dende a comunicación do dano.

 

COMUNICACIÓN DO DANO:

O dano producido polos ataques do lobo, déberase poñer en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, por parte dos propietarios das reses mediante unha chamada o 112  que deberá ser:

 • Nas 24 horas seguintes o ataque no caso do réxime intensivo.
 • Nas 72 horas no caso de réxime semiextensivo ou extensivo.

 

Se precisa máis información e axuda póderán recibila  no Concello.

PROGRAMA DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS E VIVENDA: DO BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL PLAN rehaVIta, PLAN GALEGO DE REHABILITACIÓN, ALUGAMENTO e mellora de acceso a vivenda 2015-2020.

BENEFICIARIOS:

O programa está destinado a atender as seguintes unidades familiares:

 1. Aquelas que precisen dunha axuda para o arrendamento da súa vivenda, por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que lle interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
 2. As vítimas de violencia de xénero que no momento da solicitude se atopen residindo nin recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollemento.
 3. Aqueles que fosen privadas da súa vivenda habitual por danos como incendios e inundacións…
 4. Aqueles que sendo beneficiarios do programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención de dito programa e rematase o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos 9 meses anteriores a data de presentación da solicitude.
 5. Os que sendo arrendatarias dunha vivenda de promoción pública do Instituto Galego de Vivenda e Solo.
 6. Aquelas que por concorreren circunstancias de emerxencia social non acaden o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de Vivendas baleiras e a comisión do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa

 

REQUISITOS.

 

 1. As unidades familiares teñen que cumprir os seguintes requisitos:

 

 1. Que estén empadronados na Comunidade Autónoma de Galicia, durante  polo menos  os 12 meses anteriores á data de presentación da solicitude.
 2. Que sexan titulares ou estén en condicións de suscribir un contrato de arrendamento nun Concello de Galicia.
 3. Que a vivenda obxecto de contrato sexa ou vaia ser o seu domicilio habitual e permanente.
 4. Que a renda mensual do contrato de arrendamento non supere os importes mensuais de :
 • 400€ para vivendas situadas en (A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo).
 • 350€ para vivendas situadas entre outros concellos en Allariz, A Rúa,  O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín, Xinzo de Limia  t.c.
 • 300€ para vivendas situadas nos resto dos concellos (Boborás).
 1. Que os ingresos da unidade de convivencia da persoa beneficiaria computados según esta Orde, sexan iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM .
 2. Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da unidade de convivencia teña vinculo de matrimonio, relación estable análoga coa persoa arrendadora. E que non existan vínculos de parentesco por consanguinidade adopción, ou afinidade ata o 2º grao coa persoa arrendadora.
 3. Que nin o solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia, teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou usufructo salvo que se trate de dunha vivenda insuficiente ou inadecuada, por razón de habitabilidade e mobilidade.
 4. Que non poidan ser arrendatarias de vivendas xestionadas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo.
 5. Que as persoas socilitantes e os membros da unidade de convivencia estén o día nas súas obrigas tributarias e da Seguridade Social, nin ter pendente ninguha débeda coa Administracíón Pública.

 

 

 1. No caso de persoas afectadas pola interposición dunha demanda de desafiuzamento deberán cumprir ademais dos requisitos numerados no apartado 1, debe cumprir os seguintes:
 2. Entre a comunicación da interposición da demanda e a presentación da solicitude da axuda non transcorresen máis de 6 meses.
 3. Que o contrato de arrendamento obxecto do desafiuzamento tivese unha duración superior os 12 meses,.
 4. No caso de mulleres procedentes do colectivo de vítimas de violencia de xénero deberán cumprir ademais dos indicados no primeiro apartado os seguintes requisistos:
 5. Que a situación de violencia de xénero se producise no seo dunha relación de convivencia.
 6. Que teña cesado a convivencia nos 12 meses anteriores á presentación da solicitude.
 7. Que na data de presentación da solicitude leven residindo alomenos 2 meses nun recurso de acollida dos integrados na Rede galega de Acollemento para mulleres.
 8. Que o documento acreditativo da situación de violencia fose emitido dentro dos 6 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
 9. Que a orde de protección ou calquera outra medida cautelar esté vixente na data de presentación da solicitude e se manteña na data de resolución desta axuda.
 10. No caso de unidades de convivencia privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible como incendios, inundacións ademais dos requisitos sinalados no apartado 1 será necesario que a situación que a circunstancia imprevisible se producise nos 6 meses anteriores á presentación da solicitude.
 11. No caso de unidades de convivencia que, tendo sido beneficiarias do Programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención de dito programa rematase o período máximo desta axuda nos 9 meses anteriores a data de presentación da solicitude e ademais dos requisitos do apartado 1 debe cumprir os seguintes.
 12. Que non lles interpuxesen unha demanda por danos causados na vivenda alugada a través do citado programa.
 13. Que non teñan débedas derivadas de subministracións dos recibos de auga, electricidade ou gas da vivenda alugada a través do Programa Aluga por un período superior os 2 meses.
 14. Que non perdesen o dereito nin rennciasen á subvención do programa Aluga antes de rematar o seu período máximo.
 15. No caso de unidades de convivencia ás cales, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do Instituto Galego de Vivenda e Solo , lle finalizase a vixencia do seu contrato, ademais dos requisitos sinalados no apartado 1, será necesario que entre a finalización do contrato  de arrendamento e da presentación non transcorresen  máis de 3 meses.
 16. No caso de unidades de convivencia ás cales, por concorreren circunstancias de emerxencia social e non acadaren o límite mínimo de ingresos establecidos no Programa de Vivendas Baleiras a comisión de seguimento e coordinación de dito programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa. Ademais de cumprir os requisitos sinalados no apartado 1 , será necesario que a circunstancia excepcional que motiva a proposta de adxudicación da comisión de seguimento e coordinación do Programa  de vivendas baleiras resulte acreditada en virtude dos servicios sociais  do respectivo concello.
 17. Non poderán ser beneficiarias deste programa aquelas persoas que tivesen concedida esta axuda nos 3 anos anteriores á data de presentación da nova solicitude , así como aquelas que esgotasen o período máximo de desfrute desta axuda.

 

IMPORTE MENSUAL DA AXUDA.

 

 • 200€ mensuais para contratos de vivendas situadas nos  Concellos de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo).
 • 175€ mensusis para os contratos de vivendas situados nos Concellos de Allariz, A Rúa, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín, Xinzo de Limia  t.c.
 • 150€ mensuais para contratos para vivendas situadas nos resto dos concellos (Boborás).

( O importe mensual da axuda non poderá ser superior á renda da vivenda).

A axuda ten carácter anual, de xeito que cada unidade de conivencia só poderá percibir unha suvención de 12 bonos mensuais.

O Concello de Boborás investirá 53.724 euros en melloras de infraestruturas a través do Plan Marco de Medio Rural

A Consellería do Medio Rural achegará un total de 53.724 euros no ano 2018 ao Concello de Boborás para mellorar as súas infraestruturas agrarias. Esta é a dotación contemplada no Plan Marco de mellora de camiños de titularidade municipal para este concello ourensán, tal e como lle confirmou hoxe a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ao alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño, nunha xuntanza de traballo en San Caetano.

Esta cantidade é idéntica á recibida polo municipio ourensán no pasado exercicio e destinarase a sufragar diversas obras de adecuación e posta en valor de pistas no seu territorio. Dende o ano 2009 Boborás recibiu un total de 487.538 euros para esta finalidade, o que permitiu actuar en máis dunha vintena de puntos, mediante o arranxo, afirmado e reposición do firme de diversos camiños do seu territorio municipal.

A conselleira e o alcalde destacaron que este tipo de actuacións teñen unha repercusión moi positiva na contorna, xa que ademais de facilitar a mobilidade dos veciños propician un transporte e unha distribución máis áxiles e rápidas dos produtos do agro cara os diferentes mercados.

Ademais de abordar estas melloras, a titular de Medio Rural e o rexedor municipal avanzaron tamén na colaboración entre ambas institucións en materia de prevención e loita contra os incendios forestais. Boborás recibiu nos anos 2016 e 2017 un total de 80.470 euros da Consellería para financiar estes labores, tanto no que atinxe ás infraestruturas preventivas como a tratamentos silvícolas e á dotación das brigadas de prevención e extinción. Na reunión de hoxe sentáronse as bases para continuar con esta cooperación no futuro.

XVIII CROSS CONCELLO DE BOBORÁS

O vindeiro 21 de xaneiro de 2018 celebrarase como tódolos anos o  “XVIII Cross Popular Concello de Boborás”.

A proba dará comezo ás 10.00 horas, e ao remate das mesma haberá un catering no pavillón polideportivo municipal.

As inscricións serán a través da web: https://championchipnorte.com/evento/detalle/page/4/id/1345/xviii-cross-popular-do-concello-de-boboras-ourense

O custo da inscrición é de 5€ para os adultos e 1 € máis polo aluguer do chip só para aqueles que non dispoñan do mesmo. No caso dos menores de idade o custo é totalmente gratuíto.

 

CONSULTA AQUÍ O REGULAMENTO DA PROBA:

REGULAMENTO CROSS 2018

 

 

ESCOLA DEPORTIVA DE FÚTBOL SALA PROVINCIAL EN BOBORÁS

A Deputación de Ourense dada a numerosa matrícula do CEIP “Nosa Señora de Xuvencos” ofrece aos nenos e nenas de entre 6 e 11 anos, ambos incluídos, unha Escola Deportiva de Fútbol Sala profesional.

Esta escola estará atendida por adestradores da Federación provincial de Fútbol Sala, e terán 2 horas semanais a determinar cos propios pais con nenos e nenas inscritos, pero que se poderán compatibilizar co BOBORÁS CONCILIA.

O coste da actividade será de 9 euros mensuais.

A Escola Deportiva de Fútbol Sala comezará a funcionar no mes de xaneiro e ata o de xuño de 2017, con previsión de continuidade para o vindeiro curso SETEMBRO 2018-XUÑO 2019.

PRAZO LIMITE PARA ANOTARSE: 29 de decembro de 2017.

Para máis información chamar ao 988 402 008 ou nas oficinas municipais.

Mándarase a folla de inscricion tamén polo colexio.

Proceso selectivo auxiliar administrativo

O Concello de Boborás, convoca proceso de selección dunha praza de persoal laboral temporal (auxiliar administrativo), a través do Servizo Público de Emprego, de conformidade coa Orde do 29/08/2017, da Conselleria de Emprego e Industria, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural.

O anuncio das mesmas fixose hoxe, 6 de decembro de 2017, no xornal Faro de Vigo.

Consulta aquí as bases:

bases proceso selectivo auxiliar administrativo

Acta do Tribunal:

ACTA TRIBUNAL APROL AUXILIAR ADMINISTRATIVO