Blog
Non te perdas nada

CONSULTA AS NOSAS NOVAS

NOVO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO PARA OBTENCIÓN DO PERMISO DE CONDUCIR 2021

A DGT é o organismo que se encarga de emitir o permiso de conducir en España. Para elo, os aspirantes a condutores deben presentarse a un examen teórico e outro práctico para demostrar os seus coñecementos sobre as normas de circulación e habilidades ao volante.

 

Para realizar ditos exames, os aspirantes deben presentar unha solicitude previa e deberán informarse sobre as medidas frente ao COVID-19 para a seguridade de todos. Dita información atoparana no seguinte enlace: https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/


Para obter os coñecementos necesarios para presentarse ao exame, poden prepararse de dúas formas: A través dunha autoescola, onde eles se encargarán de proporcionar o material preciso, ou por libre. Neste caso, podrán consultar os manuais clásicos de circulación e repasar o aprendido con tests gratuitos en formato on-line.

Aberto prazo para a solicitude das axudas para a hostalaría e o turismo rural de Boborás

O Concello de Boborás abre o prazo para a solicitude das axudas destinadas para á hostalaría e o turismo rural do municipio, actividade afectada polo COVID-19, nunha contía de 300 euros por beneficiario. Os interesados teñen 10 días naturais para a presentación das solicitudes, a partir do día seguinte á publicación das bases no BOP  de Ourense que saiu o 2 de febreiro de 2021.

Nos seguintes enlaces podedes descargar as bases e dos diferentes anexos.

BASES DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA O SECTOR DA HOSTELERIA DO CONCELLO DE BOBORÁS

PUBLICACION NO BOP DE 2 DE FEBREIRO DE 2021

ANEXO I (SOLICITUDE)

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV (DECLARACION RESPONSABLE)

 

Para máis información:

 

Telefóno 988402008 e o correo electrónico secretaria@boboras.gal

Protección Civil realiza 800 horas en operativos no 2020

A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Boborás realizou 182 intervencións, o que supón 800 horas adicadas á veciñanza de Boborás. Nestes momentos son 17, as persoas dadas de alta na agrupación.

Foron vitais na pandemia provocada polo COVID-19.

– Desinfeccións de viais e espazos públicos.

– Compra e reparto a domicilio de alimentos para veciños.

– Compra e reparto a domicilio de medicamentos para veciños

– Reparto de Alimentos do Excendente comunitario en apoio os Servizos Sociais

– Recollida de Animais abandonados

– Asistencia en accidente

– Apoio actividades deportivas e culturais

– Retirada de árbores en estradas

– Reparto de mascarillas

E moitas máis actuacións.

O Concello de Boborás agradece o voso traballo desinteresado, prestando o voso tempo libre en prol da veciñanza de Boborás.

Abertas as inscricións para o Campamento de Nadal 2020
Cómo tódolos anos o Concello de Boborás pon en marcha o campamento de nadal, con carácter gratuíto. Neste sentido, queda aberto o prazo de inscrición para o campamento de Nadal para nenos e nenas entre os 3 e os 12 anos.
Debido a situación do COVID-19, terán prioridade nas prazas, todos os nenos/as cuxos proxenitores traballen ambos, (situación acreditada coa presentación dos contratos de traballo)
A data límite para a inscrición é o día martes 15 de Decembro.
A recollida e entrega das inscricions e contratos, será nas oficinas do Concello, en horario de 8 a 15.00 h.
O Concello de Boborás dará axudas de 300 euros ao sector das hostelería e turismo rural
O Concello de Boborás aprobará no pleno ordinario deste xoves unha modificación de crédito para dar axudas ao sector da hosteleria e do turismo do municipio. En total serán 300 euros por autónomo (15) e unha Pyme ascendendo a un total de 4.800 euros. Estas axudas serán compatibles coas autonómicas e demáis organismos.
O grupo de Goberno toma esta decisión para apoiar o sector máis castigado pola Covid-19, coa restricción perimetral de mobilidade e tamén co peche da actividade non esencial. Así beneficiaranse tanto bares, restaurantes e casas de turismo rural.
En breve publicaranse as bases que rexerán as axudas.

 

O Concello de Boborás elabora o seu Plan de Acción para o Clima ea Enerxía Sustentable

O Concello de Boborás, a través dunha axuda da Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,  para a asistencia técnica na elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES)  por un importe de 3.630 euros, subvencionada ao 100% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

 

Eduard Velasco e Camilo Nogueira premios Antón Losada Diéguez 2020

O fallo do premio Antón Losada Diéguez que organiza tanto o Concello de Boborás como o do Carballiño coa colaboración da Deputación de Ourense , que xa vai pola súa XXXV edición e que se celebrou no edificio sociocultural “Manuel Chamoso Lamas” de Boborás ás 11.00 horas de hoxe deu co seguinte resultado.

CREACIÓN LITERARIA

Por parte dos membros do Xurado analízanse todas e cada unha das obras que se incluíron no campo de Creación Literaria e como resultado do estudo e deliberación resulta premiada por maioría o libro “Os días felices de Benvido Seixas” do autor Eduard Velasco e da editorial Xerais.

Neste caso o  xurado explica “Eduard Velasco que se revelou na literatura de noso con dous poemarios, estréase na narrativa cunha novela ben estruturada na que participan personaxes moi traballados e cun ton humorístico logrado, de agradecer no sistema literario galego. Os días felices de benvido Seixas evita as modas, e o autor decide contar as peripecias con frescura”.

INVESTIGACIÓN E ENSAIO

Neste caso tamén resulta premiada por maioría  tras un amplo debate a obra “Unha nación no munod. A razón resistente (1480-2010)” do autor Camilo Nogueira e da editorial Xerais, segunda vez que resulta premiado no Antón Losada Diéguez.

O xurado considerou que este ensaio de Camilo Nogueira é o derradeiro elo dunha triloxía adicada a Galicia como nación no mundo: unha interpretación suxestiva que se basea nun importante coñecemento e reflexión da Galicia dos últimos cinco séculos”

 

Cabe destacar que tanto nas modalidade de Creación Literaria como no de Investigación e Ensaio o xurado destacou a gran calidade das obras presentadas que foron de 17 e 19 respectivamente.

Ambas categorías están dotadas con 6.000 euros cada unha delas.

A entrega do premio será o vindeiro 7 de novembro de 2020 no Pazo de Moldes.

O xurado estivo composto nesta ocasión polas seguintes persoas:

PRESIDENTA:

– Dona Ana Patricia Torres Madureira, alcaldesa de Boborás

VOGAIS:

– Don Diego Fernández Nogueira, concelleiro de Cultura do Concello do Carballiño

– Don Luis González Tosar,  representante da Deputación de Ourense

–  Don Xosé Manuel Núñez Seixas, representante do Consello da Cultura Galega.

– Don Clodio González, representante da Real Academia Galega

– Don Xosé Fernández Salgado, representante da Universidade de Vigo

– Don Xosé Manuel Salgado Rodríguez, representante da Universidade de Santiago de Compostela.

– Don Manuel Ferreiro Fernández, representante da Universidade da Coruña

SECRETARIA:

 • Dona Carmen Janeiro Estévez, funcionara do Concello de Boborás

 

Non asiste Francisco Fariña Busto, representante do Museo do Pobo Galego, xustificando a súa ausencia.

Boborás, 03 de outubro de 2020

 

 

Axudas para material escolar para infantil, primaira e secundaria para o curso 2020/2021

O Concello de Boborás convoca as axudas para o material escolar para o curso 2020/2021. Pódesen solicitar coa traballadora do Concello dende hoxe 28 de setembro de 2020, logo da súa publicación no BOP de Ourense o sábado 26 de setembro.

 

A continuación podedes consultar as bases:

BASES REGULADORAS QUE REXERÁN A CONVOCATORIA DAS AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021.

 

PRIMEIRA: Obxecto da convocatoria.

As axudas convocadas mediante as presentes bases, teñen como obxecto a cofinanciación do material escolar dos alumnos que cursen educación infantil, primaria e secundaria. Concíbese como un apoio ás familias empadroadas no Concello de Boborás con dificultades socioeconómicas que dificulten a correcta escolarización dos alumnos.

SEGUNDA: Orzamento

O orzamento dispoñible para a concesión das axudas, ascende á cantidade de 1.166,66 €. No caso de que a demanda supere o orzamento dispoñible, priorizarase segundo a puntuación obtida despois da correspondente baremación, ata esgotar o orzamento.

TERCEIRA: Beneficiarios.

 

Poderán ser beneficiarias as familias que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Estar empadroados todos os membros da unidade familiar (pai e/ou nai e fillo para o cal se solicitan as axudas) no Concello de Boborás.
 2. Ter fillos  matriculados para o curso escolar 2020/2021 en educación infantil, primaria ou secundaria. No caso de educación infantil e primaria, será requisito indispensable que se atopen matriculados no CEIP Nosa Señora de Xuvencos, exceptuando aos alumnos da parroquia de Astureses que teñen asignados os centros educativos de O Carballiño.
 3. Que a renta per cápita anual non supere uns ingresos netos de 6.000 €. Computaranse os ingresos de todos os membros da unidade familiar. A estes efectos, enténdese por unidade familiar os pas dos menores escolarizados así como todos os descendentes e ascendentes que convivan no mesmo domicilio.

 

Aos efectos desta orde, a renta per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renta da unidade familiar do exercicio fiscal 2019 entre o número de membros computables, toda vez que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

 

A renta neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base a la declaración de la renta do exercicio 2019:

– Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible de aforro.

– Deste resultado restarase a cota líquida resultante da auto liquidación.

 

Segundo isto, a renta familiar aos efectos da auto declaración é o resultado de facer as seguintes operacións coa declaración del IRPF:

 

Casiña 435+ casiña 460 – casiña 595

 

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar.

 

O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

Se solicitado O borrador na AEAT esta unicamente comunica os datos fiscais, e polo tanto non o remite, para determinar a renda dos membros computables que obteñan ingresos propios seguirase co procedemento descrito no punto primeiro e do resultado  restaranse os gastos reducibles e as retencións ou pagos á conta efectuados.

 

Aclaracións para determinar correctamente a renda anual  familiar

 

– Para determinar a renda anual familiar hai que sumar as rendas obtidas por todas as persoas que integran a unidade familiar. Nesta operación poden presentarse varias situacións:

-Unidades familiares nas que ambos conxugues, ou  calquera outro integrante dela, perciben rendas e teñen deber de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas individualmente, que é o habitual, ou ben a declaración conxunta.

-Unidades familiares nas que ambos conxugues, ou calquera outro integrante percibe rendas pero só un deles ten o deber de presentar a declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, para o membro da unidade que presentara declaración do IRPF máis importe que resulte, para outro integrante da unidade familiar, dos datos do borrador dono IRPF excepto os datos que figuren na casiña 537 correspondente á cota resultante da auto liquidación, dado que o contribúente non presentou a declaración polo IRPF. No caso de que un dos membros en vez de borrador dispoña dun certificado de imputación de rendas, para realizar o cálculo dos seus ingresos deberán sumar os rendementos íntegros e restar os gastos deducibles e as retencións ou pagos a conta efectuados.

-Cando ambos conxugues perciban rendas pero non  teñan deber de presentar declaración da renda ou ben cando o conxugue ou os conxugues non perciban renda ningunha suxeita á tributación no IRPF. Nestos supostos, os interesados deberán consignar os datos do borrador do IRPF ou no seu caso os datos que figuren no certificado de imputación de rendas ao igual que no apartado anterior.

 

 1. A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas.

 

 1. Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renta per cápita da unidade familiar.

 

CUARTA: Contía das axudas.

 

 • Alumnos de infantil: 70 euros por beneficiario
 • Alumnos de primaria: 90 euros por beneficiario
 • Alumnos de secundaria: 110 euros por beneficiario

 

Estas axudas serán  incompatibles con  cualquier otra ayuda solicitada para el mismo concepto (material escolar noutras Administracións).

 

QUINTA: Solicitude e documentación.

 

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Boborás ou segundo o establecido no artigo 16 da lei 39/2015, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Acompañaranse da seguinte documentación:

 

 1. Fotocopia do DNI do/a solicitante, pasaporte ou NIE.
 2. Fotocopia do Libro de Familia.
 3. Certificado de convivencia.
 4. Acreditación da situación económica e laboral de todos os membros da unidade de convivencia: declaración da renda do 2019. De non estar obrigados a presentala , requerirase o certificado negativo de Facenda e os xustificantes que acrediten os ingresos (certificado do INEM sobre as prestacións de desemprego, certificado de pensións, convenio regulador, de ser o caso, ou calquera outro documento que acredite os ingresos). De non poder acreditar documentalmente a situación económica, será precisa a presentación de Declaración xurada.
 5. Tarxeta de demandante de emprego de ser o caso.
 6. Fotocopia do certificado do grao de discapacidade e/ou valoración de dependencia, de ser o caso.
 7. Certificado do centro educativo que acredite a matrícula e o nivel escolar que cursa o alumno.
 8. Certificado do número de conta.
 9. Facturas acreditativas do gasto en material escolar no caso de que este xa fora  realizado.

 

SEXTA: TRIBUNAL DE VALORACIÓN

 

Será designado pola alcaldesa e terá a seguinte composición:

-Presidenta: A traballadora social do Concello.

-Secretario: Un funcionario da Corporación, persoal laboral fixo da Corporación, habilitado de carácter nacional ou da Deputación de Ourense designados pola Alcaldía.

-3 vogais: funcionarios ou traballadores do Concello, ou habilitado de carácter nacional ou da  Deputación de Ourense designados pola Alcaldía.

 

SÉPTIMA: Procedemento.

Unha vez presentadas as solicitudes no  Rexistro Xeral do Concello ou por calquera outro medio recollido no artigo 16 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das  Administracións Públicas, procederase á valoración por parte do Tribunal da documentación presentada e a posterior baremación para establecer unha orde de prioridade, no de que sexa preciso. De existir expedientes coa mesma puntuación e esgotar o crédito dispoñible, terán prioridade os que posúan unha menor renda.

O órgano competente para a instrución será a Concelleira de Educación.

O órgano competente para resolver a concesión ou denegación será a Alcaldesa-Presidenta, en base á  proposta do Tribunal de Valoración unha vez realizada a avaliación e baremación. Comunicarase a resolución a persoa interesada no prazo dunha semana.

 

OCTAVA: Criterios de avaliación e baremo.

 

Teranse en conta o seguintes factores para determinar unha puntuación segundo o maior grao de necesidade:

 1. Situación socioeconómica:
 • Familia na que o que sustentador principal se atope en situación de desemprego: 5 puntos.
 • Familia numerosa: 5 puntos.
 • Familia monoparental: 3puntos.
 • Familia na que algún membro teña recoñecido o grao de discapacidade e/ou valoración de dependencia: 3 puntos.
 • Familia na  que o sustentador principal sexa vítima de violencia de xénero: 5puntos.

 

 1. Factores sociais:
 • Familia incluida no Programa de Educación Familiar: 5 puntos.
 • Familia beneficiaria de RISGA: 5 puntos.

 

NOVENA: Prazo de presentación de solicitudes.

 O prazo será dun mes a partir do día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e na Base de Datos Nacional de subvencións.

 

DÉCIMA: Xustificación e pago das axudas.

 

Procederase ao pago da axuda concecida unha vez sexa presentada a factura ou faturas oficiais correspondentes o gasto en material escolar. A data límite da presentación das facturas será o 16 de decembro de 2020.

 

 

 

 

 

Fran Rei, contacontos, actuará en Boborás o 19 de setembro no Edificio Sociocultural Manuel Chamoso Lamas

O contacontos Fran Rei, estará en Boborás, o 19 de setembro no Edificio Sociocultural Manuel Chamoso Lamas ás 18.30 h. Será unha actuación gratuíta, dixirida a nenos e nenas e as súas familias, co título “Superheroe”. 

A historia é a seguinte :En ausencia, por motivos laborales, de Supermamá, nuestro Superheroe deberá salvar a la humanidad de terribles amenazas, sin olvidar la conciliación. Así, deberá luchar contra peligrosos agentes malignos mientras prepara las meriendas, pone una lavadora o cambia un pañal. Y todo, en el ajustado tiempo que le deja la apretada agenda de actividades extraescolares de sus hijos. Una desventura cómica que bebe tanto de las grandes y populares producciones cinematográficas de superheroes, tan de moda en los últimos años, como de la apasionante experiencia de la paternidad, que pretende ser un sentido y sincero homenaje a todos y todas los/as superheroes y superheroínas que, día a día, nos hacen la vida más fácil, más hermosa y más feliz.

 

Esta actividade encádrase no programa “Cultura no camiño” do AGADIC, da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

 

A actuación contará con todas as medidas preventivas do COVID-19.

 

Podedes obter máis info do espectáculo na seguinte enlace: http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/superheroe

Mulleres Empoderadas: Curso de fotografía

Outro dos Obradoiros que avanzamos nestos días, e que se fai gracias a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, é o de Fotografía, con parte formativa teórica o xoves 10 de setembro dende ás 19.00 h e parte práctica o sábado 12 ás 10.30 h, no Edificio Sociocultural Manuel Chamoso Lamas de Boborás.

Anotádevos nas oficinas do concello ou no teléfono 988402008.

É un obradoiro gratuito e con prazas limitadas.

Os/as interesados/as traede a vosa cámara, tamén vale para os que teñades móbiles.

Desastronauts, circo acrobático, na Saleta o 5 de setembro
Co comezo do mes de setembro imos a programar unha serie de actividades para a veciñanza patrocinadas polo Agadic, da Conselleira de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia.
Con todos os protocolos Covid-19 que garante a seguridade dos asistentes comezamos coa primeira delas.
Trátase de Desastronauts co seu espectáculo “Máis alto ainda”. Trátase dun espectáculo de circo acróbatico, que xa ten sido un éxito por todos os lugares polos que ten pasado.
Será o sábado 5 de setembro no Campo da Saleta, Astureses, ás 19.30 h. Apto para todos os públicos.
Anímadevos a disfrutar deste espectáculo.
Podedes obter máis información sobre este espectáculo neste enlace: http://www.culturactiva.org/gl/artista/desastronauts
NOVA ESCAVACIÓN DO CASTRO DE CAMEIXA EN BOBORÁS

O Castro de Cameixa no municipio de Boborás volve a ser obxecto de escavación durante un mes, por terceiro ano consecutivo, grazas a dotación orzamentaria por parte da Axencia de Turismo de Galicia da Consellería de Cultura da Xunta, cun coste total dos traballos de 12.000 euros, a petición do grupo de goberno do concello.

Desta maneira, o equipo de arqueólogos e restauradora, dirixidos por Jorge Lamas comezaron xa nesta semana cos traballos de escavación e posta en valor do xacemento arqueolóxico, seguindo o xa descuberto nas dúas temporadas anteriores.

Ata o momento, as zonas do Castro que se escavaron formaban parte do xa explorado entre os anos 1944 e 1946 por Florentino López Cuevillas e o Xocas, polo que se descubriron as estruturas que xa no seu día foran atopabas pero tapadas de novo, a petición do propietario da parcela. Nesta ocasión, os traballos centraranse nunha zona nova, polo que a expectación polos posibles descubrimentos é maior ante as sorpresas que se poidan atopar.

Lamas, o arqueólogo director, afirma “esperamos que esta campaña sexa frutífera en canto o achado de novas estruturas e materiais arqueolóxicos que supoñan un avance no coñecemento do xacemento”. Pola súa parte a alcaldesa, Patricia Torres, explica que “coma tódolos anos estamos expectantes ante o que poida aparecer, sen dúbida reforza o coñecemento do noso pasado e tamén incrementa o atractivo turístico e cultural do noso municipio.”

Nas campañas anterior, apareceron 6 metros de muralla, os restos dunha casa de palla barro, varios fogares, dúas vivendas (unha circular e outra cuadrangular) e restos de cerámica, así como fíbulas que formaban parte da vestimenta dos que alí viviron entre os anos VI a.C. e I d.C. que foi o período de ocupación do Castro.

O Concello de Boborás arranxara as estradas de Vecoña, acceso á Granxa e un vial en Cameixa con cargo o Plan Marco

O Concello de Boborás arraxará mediante a través do Plan Marco da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia as estradas dende o Curro (Feás) a Vecoña, o acceso á Granxa e un camiño de Cameixa, por un importe de 46.034,45 euros dos cales as arcas municipais asumen o ive.

Esta obra é moi necesaria xa que son viais que se atopan en mal estado. A situación do Covid retrasou a tramitación da subvención, pero agora o Concello sacará a licitación da obra que comezará a máis tardar no mes de outubro.

 

Este é un dos proxectos de asfaltados que vai realizar o Concello de Boborás neste ano, anunciando nos próximos días outras das inversión a realizar neste sentido.

 

 

Concilia Verán de Boborás 2020

O Concello de Boborás como todolos anos pon en marcha o seu campamento de verán, pero  nesta ocasión debido ás medidas a tomar pola crise sanitaria do COVID-19 realizarase pero con condicionantes e normas adaptadas a esta situación para nenos e nenas de entre os 4 e os 13 anos de idade entre o 6 de xullo e o 31 de agosto nas instalacións do Edificio Sociocultural  “Manuel Chamoso Lamas” de Boborás. Ten carácter gratuíto, sendo unha actividade subvencionada pola Deputación de Ourense e o propio municipio.

Deste xeito trátase un campamento terán prevalencia no acceso os nenos e as nenas empadroados/as no noso concello, habendo prazas limitadas para dar cumprimento a ratio establecida nestes momentos polo Coronavirus. Ademáis daráselle prioridade a hora de obter prazas os nenos  e nenas cuxos ambos proxenitores traballen ambos debendo acreditalo no momento de facer a solicitud de praza. Tamén terán nese sentido prioridade as familias monoparentais.

Habendo prazas libres o acceso as prazas virá determinado por estricto orde de presentación da solicitude no rexistro do Concello de Boborás.

Os nenos e nenas admitidos deberán asistir con mascarilla.

Neste campamento levaranse a cabo as rutinas hixiénicas e de distancia fisica que marca a Lei.

Pedimos colaboración das familias, o importante é a saúde de todos nos en especial neste caso dos máis pequenos. Neste sentido, destacar que se trata dun campamento para conciliar e colaborar coas familias que teñen que traballar e non tanto nun espazo de divertimento como nos anos anteriores.

Para máis información podedes chamar ao Concello de Boborás no teléfono 988402008.

 

Cartel da actividade:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga aqui os formularios de inscrición:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEREITOS DE IMAXE

RECOLLIDA