Category: concello
Exposición pública da aprobación inicial do Plan Municipal na Defensa e Prevención dos Incendios nas faixas secundarias dos núcleos de Boborás

No día de hoxe publicouse no BOP o anuncio da exposición pública da aprobación inicial do Plan Municipal na Defensa e Prevención dos inncendios forestais nas faixas secundarias dos núcleos de Boborás.

O prazo é de 20 días hábiles. Podese consultar cada núcleo no propio Concello e a través destos enlaces:

20191111_Boborás_PMDIF_F1

20191111_Boborás_PMDIF

20191111_32013_Boborás

Boborás celebra o seu magosto popular o 16 de novembro

O Concello de Boborás organiza como novidade, para este ano, un magosto para todos os veciños do noso municipio. Será o 16 de novembro a partir das 19.30 horas no pavillón municipal.

Haberá amenización musical a cargo dun trio e tamén un hinchable para os nenos. O menú constará de chourizos, pan, empanadas, panceta, viño, bebidas, castañas e chocolate quente con queique. Anímate a participar e pasar un rato agradable coa comunidade de Boborás. É gratuito para a veciñanza!

 

Arrepío na Freixa, unha pasaxe de terror en San Bartolomeu

Os sábados do mes de novembro as 21.30 horas , a partir do día 9, serán de medo en San Bartolomeu da Freixa no concello de Boborás.

Dar Trela Teatro, dirixida por Maribel Rodriguez, teatralizará unha pasaxe de arrepios e terror por este fermoso pobo no que cando cae a noite…todo por pasar.

Dende mañá fai a túa reserva no teléfono 682 370 623!! Prazas limitadas!

 

Actividades Físico-Deportivas do Concello de Boborás 2019/2020

O Concello de Boborás pon en marcha novamente o calendario de actividades Físico Deportivas no Concello de Boborás 2019/2020

– Ximnasia de Mantemento en Feás ( luns, mercores e venres das 17.00 a 18.00 h por 12 euros mes)
– Ximnasia Mantemento en Boborás ( martes e xoves de 19.45 a 20.45 h por 10 euros)
– Xerontoximnasia en Brués (martes e xoves de 17.00 a 18.00 horas por 10 euros)
– Xerontoximnasia en Vecoña (xoves de 17.00 a 18.00 h por 6 euros o mes)
– Xerontoximnasia no Regueiro ( xoves de 19.00 a 20.00 h por 6 euros o mes)
– Pilates en Boborás ( luns e mercores de 18.15 a 19.15 h por 10 euros o mes)
– Bailes Latinos en Boborás ( venres de 20.00 a 21.00 h por 10 euros o mes)
– Baile Tradicional en Boborás ( sábados de 11.30 a 12.30 h por 10 euros o mes)

 

Comenzan as actividades a partir do 21 de outubro!

Anótate no Concello de Boborás ou no teléfono 988402008 e tamén podes probar un día e se che gusta inscribirte!

 

Axudas para material escolar do Concello de Boborás curso 2019/2020

O Concello de Boborás abre o prazo de solicitude das axudas de material escolar para o curso 2019/2020. O prazo para solicitudes remata o 17 de outubro de 2019.  A continuación veñen detalladas as bases reguladoras, para calquera dúbida pode consultar nas oficinas do concello ou no teléfono de contacto 988 402 008.

PREME EN SOLICITUDE PARA OBTER OS FORMULARIOS:

SOLICITUDE

Bases reguladoras que rexerán a convocatoria das axudas para adquisición de material escolar do alumnado de educación infantil, primaria e secundaria para o curso académico 2019/20.

 

PRIMEIRA: Obxecto da convocatoria.

As axudas convocadas mediante as presentes bases, teñen como obxecto o cofinanzamento de material escolar dos alumnos que cursen educación infantil, primaria e secundaria.

Concíbense como un apoio ás familias empadroadas no Concello de Boborás con dificultades socioeconómicas que dificulten a correcta escolarización dos alumnos.

SEGUNDA: Orzamento.

O orzamento dispoñible para a concesión das axudas, ascende á cantidade de 1.166,66 €. No caso de que a demanda supere o orzamento dispoñible, priorizarase a concesión segundo a puntuación obtida despois da correspondente baremación, ata esgotar o orzamento.

TERCEIRA: Beneficiarios.

Poderán ser beneficiarias as familias que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Estar empadroados todos os membros da unidade familiar (pai e/ou nai e fillo para o que se solicitan as axudas) no Concello de Boborás.
 2. Ter fillos matriculados para o curso escolar 2019/2020 en educación infantil, primaria ou secundaria. No caso de educación infantil e primaria, será requisito indispensable que se atopen matriculados no CEIP Nosa Señora de Xuvencos, exceptuando ós alumnos dos lugares de Astureses que teñen asignados os centros educativos de O Carballiño.
 3. Que a renda per cápita anual non supere uns ingresos netos de 6.000 €. Computaranse os ingresos de todos os membros da unidade familiar. A estes efectos, enténdese por unidade familiar os pais dos menores escolarizados así como todos os descendentes e ascendentes que convivan no mesmo domicilio.

Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2018 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á declaración da renda do exercicio 2018:

– Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible de aforro.

– Deste resultado restarase a cota líquida resultante da auto liquidación.

Segundo isto, a renda familiar para os efectos da auto declaración é o resultado de facer as seguintes operacións coa declaración do IRPF:

Casiña 435+ casiña 460-casiña 595

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar.

O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

Se solicitado o borrador na AEAT esta unicamente comunica os datos fiscais, e polo tanto non o remite, para determinar a renda dos membros computables que obteñan ingresos propios seguirase o procedemento descrito no punto primeiro e do resultado restaranse os gastos deducibles e as retencións ou pagamentos á conta efectuados.

Aclaracións para determinar correctamente a renda anual familiar

– Para determinar a renda anual familiar hai que sumar as rendas obtidas por todas as persoas que integran a unidade familiar. Nesta operación poden presentarse varias situacións:

-Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante dela, perciben rendas e teñen obriga de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas individualmente- que é o habitual- ou ben, da declaración conxunta.

-Unidades familiares nas que ambos cónxuxes , ou calquera outro integrantes perciben rendas pero só un deles ten a obriga de presentar a declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, para o membro da unidade que presentase declaración do IRPF máis importe que resulte, para o outro integrante da unidade familiar, dos datos do borrador doo IRPF agás os datos que figuren na casiña 537 correspondente á cota resultante da auto liquidación, dado que o contribuínte non presentou a declaración polo IRPF. No caso de que un dos membros en vez de borrador dispoña dun certificado de imputación de rendas, para realizar o cálculo dos seus ingresos deberá sumar os rendementos íntegros e restar os gastos deducibles e as retencións ou pagamentos a conta efectuados.

-Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan obriga de presentar declaración da renda ou ben cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita á tributación no IRPF. Nestes supostos ,os interesados deberán consignar os datos do borrador do IRPF ou no seu caso os datos que figuren no certificado de imputación de rendas do mesmo xeito que no apartado anterior.

 1. A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas.
 2. Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per cápita da unidade familiar.

CUARTA: Contía das axudas.

 • Alumnos de infantil: 70 euros por beneficiario
 • Alumnos de primaria: 90 euros por beneficiario
 • Alumnos de secundaria: 110 euros por beneficiario

Estas axudas serán incompatibles con calquera outra axuda solicitada para o mesmo concepto (material escolar en outras Administracións).

QUINTA: Solicitude e documentación.

As solicitudes presentaranse no Rexistro xeral do Concello de Boborás ou segundo o establecido no artigo 16 da lei 39/2015, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Acompañaranse da seguinte documentación:

 1. Fotocopia do DNI do/a solicitante, pasaporte ou NIE.
 2. Fotocopia do Libro de Familia.
 3. Certificado de convivencia.
 4. Acreditación da situación económica e laboral de todos os membros da unidade de convivencia: declaración da renda do 2018. No caso de non estar obrigado a presentala, requerirase o certificado negativo de Facenda e os xustificantes que acrediten os ingresos (certificado do INEM sobre as prestacións de desemprego, certificado de pensións, convenio regulador, de ser o caso, ou calquera outro documento que acredite ingresos). De non poder acreditar documentalmente a situación económica, será preciso a presentación de Declaración xurada.
 5. Informe de vida laboral para os membros da unidade familiar en idade laboral.
 6. Tarxeta de demandante de emprego, de ser o caso.
 7. Fotocopia do certificado do grao de discapacidade e/ou valoración de dependencia, de ser o caso.
 8. Certificado do centro educativo que acredite a matrícula e o nivel escolar que cursa o alumno.
 9. Certificado do número de conta.
 10. Facturas acreditativas do gasto en material escolar no caso de que éste xa fose realizado.

SEXTA:TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Será designado polo alcalde e terá a seguinte composición:

– Presidente: A traballadora social do Concello.

-Secretario: Un funcionario   da Corporación, persoal laboral fixo da Corporación , habilitado de carácter nacional. ou da Deputación de Ourense designados pola Alcaldía.

-3 vogais: funcionarios ou traballadores do Concello, ou habilitado de carácter nacional. ou da Deputación de Ourense designados pola Alcaldía.

SÉTIMA: Procedemento.

Unha vez presentadas as solicitudes no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera outro medio recollido no artigo 16 da lei 39/2015, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, procederase á valoración por parte do Tribunal da documentación presentada e a posterior baremación para establecer unha orde de prioridade, no caso de que sexa preciso. De existir expedientes coa mesma puntuación e esgotar o crédito dispoñible, terá prioridade o que posúa unha menor renda.

O órgano competente para a instrución será a Concelleira de Educación.

O órgano competente para resolver a concesión ou denegación será a Alcaldesa-Presidenta, en base á proposta do Tribunal de Valoración unha vez realizada a avaliación e baremación.

Comunicarase a resolución á persoa interesada no prazo dunha semana.

OITAVA: Criterios de avaliación e baremo.

Terán se en conta os seguintes factores para determinar unha puntuación segundo o maior grao de necesidade:

 1. Situación socioeconómica:
 • Familia na que o sustentador principal se atope en situación de desemprego: 5puntos.
 • Familia numerosa: 5 puntos.
 • Familia monoparental: 3puntos.
 • Familia na que algún membro teña recoñecido o grao de discapacidade e/ou valoración de dependencia: 3 puntos.
 • Familia na que o sustentador principal sexa vítima de violencia de xénero: 5puntos.
 1. Factores sociais:
 • Familia incluída no Programa de Educación Familiar: 5 puntos.
 • Familia beneficiaria de RISGA: 5 puntos.

 

NOVENA: Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo será de un mes a partir do día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

DÉCIMA: Xustificación e pago das axudas.

Procederase ó pago da axuda concedida unha vez sexa presentada a factura ou facturas oficiais correspondentes ós gastos en material escolar. A data límite para a presentación de facturas será o 16 de decembro de 2019.

 

 

Trail Nocturno en Boborás o 2 de novembro de 2019

Nova data para o “Trail Nocturno”  de Boborás. Será o 2 de novembro, con saída ás 18.30 horas dende a Ponte da Cruz de Pazos de Arenteiro, lugar o que se chegará en autobús dende o Pavillón Municipal.

A distancia a percorrer é de 16,1 kilómetros e o remae da proba haberá un avituallamento final.

Inscricións en www.emesports.es ata o xoves 31 de outubro ás 23.59 h.

 

Ven a disfrutar do deporte, nun lugar encantado como é Boborás. O circuito inclúe o tramo da Ruta do Pozo dos Fumes.

A Xunta de Galicia dota a Protección Civil de Boborás cun vehículo Pick-up

? No DOG de hoxe sae publicada a resolución pola que se resolve a adxudicación do equipamento de emerxencias para os concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos.

 Un dos beneficiados no reparto deste necesario e útil equipamento destinado as AVPC é o Concello de Boborás, cun vehículo Pick Up! ?

Este é o resultado do traballo que levan a cabo os voluntarios de proteccion civil do noso Concello e que sen dúbida será máis fácil con este novo coche. ????????

Susana Baños, gañadora do IV Concurso fotográfico de Boborás coa foto “Paisaxes de auga, pedra e viño”

Susana Baños, é a gañadora do IV concurso fotográfico “Boborás, Arte e Natureza”, coa foto “Paisaxes de auga, pedra e viño”. O fallo do concurso levouse acabo o pasado 31 de agosto no Concello de Boborás.

Logo do debate do xurado, que tiña que decidirse entre 17 fotógrafos e 45 fotografías, o mesmo dictaminou o seguinte resultado coas correspondentes fotos.

1º Premio: Susana Baños González por Paixades de auga, pedra e viño”

2º Premio David Lozano Fernández por “Irmáns do Tempo”

3º Premio: David Rodríguez Caride por “Fusilamento”

1º accésit: Víctor Manuel Gulias Riande por “Igrexa de Cameixa”

2º accésit: Víctor Manuel Fernández Díaz por “Camiño de Vida”

3º accésit: Daniel Vázquez Añel por “Un camiño por recorrer”

 

 

As outras fotos participantes pódense consultar no seguinte elace de facebook.

Excursión á Ribeira Sacra

O Concello de Boborás organiza unha excursión a Ribeira Sacra para o 28 de setembro de 2019. ?

? O prezo por persoa é de 45 euros e inclúe os traslados, visitas, catamará e a comida do medio día.

? Prazas limitadas! Data límite de reserva e pago o 23 de setembro de 2019.

? Anótate no Concello de Boborás. Para máis información chama o teléfono ? 988 402 008.

 Actividade organizada pola Concellería de Participación e Dinamización Cidadá.

 

Axudas para emprendedores do rural

A Deputación de Ourense pon en marcha axudas para proxectos empresariais e de autoemprego en concellos rurais de menos poboación, financiado polo programa operativo de emprego xuvenil do fondo social europeo (axudas EMP-POEJ).

Desta maneira poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas que, a partir do 8 de xaneiro de 2019, desenvolvan actividades empresarias ou profesionais por conta propia dentro do municipio de Boborás e deberán cumplir os seguintes requisitos:

 1. Ser maior dos 16 anos e menos de 30 anos de idade.
 2. Estar inscrito no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
 3. Ter nacionalidade española ou ser cidadán da Unión Europea ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou de Suíza.
 4. Estar dado de alta no Padrón Municipal de Habitantes do Concello de Boborás.
 5. Non ter traballado, nin recibido accións educativas e formartivas no día natural anterior o inicio da actividade subvencionada.
 6. Estar dado/a de alta na Seguridade Social, en calquera réxime para o exercicio de actividades por conta propia.

 

A CONTÍA: A subvención consistirá nunha axuda económica equivalente ao 75% do salario mínimo interprofesional por cada mes de exercicio efectivo de actividade subvencionada, é decir 675 €, cun mínimo de 6 meses e un máximo de 12 meses.

Podedes consultar a seguinte web para obter máis información www.emprendou.com ou polo propio Concello.

 

 

Excursión ao parque de atraccións Magikland o 30 de agosto

Excursión ao parque de atraccións de MAGIKLAND en Portugal que organiza o noso Concello para o día 30 de agosto, con volta o mesmo día. A saída será ás 8.30 horas dende o cole de Boborás.

Reserva e pago de prazas antes do 23 de agosto.

Os/as menores deben ir acompañados/as dun/ha adulto.

Para comer hai alí sitios dentro do mesmo parque, pero tamén cada un pode levar a súa propia comida habendo sitios habilitados para iso.

O Concello faise cargo do transporte e do seguro, e cada participante ten que facerse cargo da súa entrada.

Así as tarifas son:

– ata 4 anos: gratis

-de 5 a 12 anos: 9 €

– de 13 a 64 anos: 13,10 €

– de 65 en adiante: 9 €

Inscricións e máis información no concello e no 988 402 008

Descarga aquí a  ficha de inscricion Magikland.

 

 

 

Concerto de lírica medieval na igrexa románica de San Martiño de Cameixa o 15 de agosto

A música medieval é a protagonista das actividades estivais organizadas por LÍRICA, que elixe o noso Concello de Boborás para un dos seus concertos.

Será na Igrexa Románica de San Martiño de Cameixa o vindeiro 15 de agosto de 2019, ás 19.30 horas con entrada gratuíta.
Actuarán Sara Maria Fantini, Giordano Ceccotti e Miguel Abad Frutos, chegados dende Italia e o concerto leva por título “Vai lavar cabelos na fontana fria”

Deixámosvos o cartaz e o programa.

Selección xefe de brigada de incendios

Unha vez rematado o proceso selectivo para cubrir dúas prazas de xefe de brigada de incendios , dúas prazas de peón condutor e seis de peón da brigada de incendios do Concello de Boborás, e tendo en conta o resultado do mesmo no que se declara deserta unha das prazas de xefe de brigada por non haber aspirantes que se presentaran ao proceso de selección, o Concello de Boborás volve convocar a praza de xefe de brigada de incendios:

ANUNCIO BOP

 20190719_Resolución_DECRETO 2019-0462 [RESOLUCION CONVOCATORIA XEFE DE BRIGADA DE INCENDIOS 19 DE XULLO DE 2019]

 20190719_Resolución_DECRETO 2019-0461 [BASES XEFE DE BRIGADA 19 DE XULLO 2019]

Obradoiros para o fomento da igualdade para nenos e nenas de Infantil e Primaria

O proxecto de obradoiros coeducativos é un programa coeducativo para o alumnado de infantil e primaria do Concello de Boborás que está composto por 9 obradoiros co obxecto de erradicar os estereotipos e a violencia de xénero e de promover a Igualdade e a resolución pacífica de conflitos.
Esta proposta pedagóxica coeducativa contén actividades que promoven a creatividade, oaprendizaxe cooperativo, a capacidade comunicativa, a actitude crítica e a educación para a paz libre de estereotipos, mediante o emprego das metodoloxías educativas máis innovadoras como o teatro, as TIC´S e o aprendizaxe cooperativo.

Do mesmo xeito, a proposta pedagóxica coeducativa promove a creatividade, a comunicación e a interpretación, mediante o emprego de metodoloxías educativas innovadoras como o teatro, a música, o baile, as TIC´S e o aprendizaxe cooperativo.

PROGRAMA 1:

Actividades coeducativas para alumnado de infantil e primaria para traballar os estereotipos de xénero, a corresponsabilidade, a visualización das mulleres da súa contorna e a coeducación emocional.

5 de agosto. Fóra estereotipos: neste día traballaranse actividades coeducativas deseñadas para o alumnado de infantil e de primaria co fin de erradicar os estereotipos de xénero entre o alumnado.

5 de agosto: A colaborar no fogar: neste día traballaranse actividades coeducativas diferenciadas entre infantil e primaria para traballar a corresponsabilidade no fogar.

6 de agosto: As mulleres da miña contorna: actividade para visibilizar a vida das mulleres da súa contorna e visualizar os avances acadados neste momento o cal rematará cun collage das mulleres do concello.

6 de agosto. As nosas emocións e conflitos: mediante actividades de coeducación emocional para o alumnado de infantil e de primaria aprenderán a xestionar as emocións, así como a resolver os seus primeiros conflitos de maneira pacífica.

7 de agosto. Contacontos e teatro fronte a violencia de xénero: mediante improvisacións teatrais traballaranse situacións de conflito e de violencia de xénero que no caso de infantil se pautarán a través de contacontos.

 

PROGRAMA 2.

Desenvolveranse catro obradoiros co obxecto de erradicar estereotipos e previr a violencia de xénero ao tempo que se promove a igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

8 de agosto. Cine coeducativo: mediante a visualización dunha película traballarase co alumnado a prevención da violencia de xénero nas parellas e pautaranse formas de relacións saudables.

9 de agosto. Baile coeducativo: o alumnado escoitará diferentes cancións que promoven ou ben a igualdade ou a violencia de xénero. Acto seguido escollerase unha canción que promova a igualdade e prepararase unha coreografía grupal.

12 de agosto. Teatro coeducativo: o alumnado interpretará diferentes improvisacións onde se amosarán formas saudables de parella, de resolución de conflitos e formas de violencia de xénero que o alumnado terá que identificar e analizar.

13 agosto: Radio Coeducativa: o alumnado asistente ao programa Concilia elaborará un programa de radio para promover a Igualdade con noticias, tertulia e presentación en directo.

 

Estas actividades son financiadas pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia,  a través da Secretaria Xeral de Igualdade,  e do Goberno de España, por medio do Minsiterio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdade.

 

Selección xefe de brigada para incendios 2019

Unha vez publicada a lista provisional de admitidos do procedemento anterior de contratación para a brigada de incendios e visto que só había un candidato que se postulase para ser xefe de brigada, e sendos precisos dous, o Concello de Boborás volve convocar a praza.

Publicación 20190710_BOP

20190708_Resolución_BASES DE SELECCION – XEFE DE BRIGADA

20190715_Resolución_DECRETO 2019-0431 [LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS XEFE DE BRIGADA]