Category: concello
Convocado o III Concurso fotográfico “Boborás, arte e Natureza” para 2018

O Concello de Boborás organiza xunto coa colaboración da Asociación Fotográfica “O Potiños”, o seu terceiro concurso fotográfico baixo o título “Boborás, arte e natureza”, sendo esta a terceira edición e cunha moi boa participación na primeira  e na segunda convocatoria.

Cuns premios de 300, 200 e 100 euros para os tres gañadores, trátase dunha actividade máis para dar a coñecer o noso concello, de grande interese tanto natural como patrimonial, aos participantes do concurso como para quen posteriormente desfruten das fotos finais nas exposicións que despois da finalización do mesmo se poñan en marcha ademais da súa publicación en diversos traballos de difusión cultural e turística nas que traballa o Concello de Boborás.

Ademais tamén haberá tres accésit de recoñecemento para as seguintes tres mellores fotos que elixa o xurado.

 

A continuación podes ver as BASES:

1-Obxectivo e participantes

Poderán participar todas as persoas, profesionais ou afeccionados á fotografía que o desexen, sen límite de idade.

2-Tema

Cada participante no concurso poderá remitir ata un total de tres fotografías en formato papel e as mesmas fotografías en formato dixital nun dvd ou cd adicional, tendo en conta que a temática do concurso está relacionada con todo o territorio do Concello de Boborás.

-O tema fotográfico concrétase no lema “BOBORÁS, ARTE E NATUREZA” e ten como finalidade resaltar os valores naturais, paisaxísticos, artísticos, culturais, sociais, populares, deportivos, celebracións, festas, etc… en definitiva, toda temática positiva relacionada co Concello de Boborás.

3-Modalidade e presentación

As fotografías deberán presentarse en formato papel e tamaño mínimo de 20×30 cm, e máximo de 50×60, sen marcos nin soportes, nin marcas de auga adicionais. Igualmente acompañaranse en un cd ou dvd as mesmas fotos en soporte dixital e formato jpg ou jpeg, sen comprimir e cos mesmos títulos que leven en soporte gráfico e 300 ppp de resolución.

Todas as fotografías en papel deben levar un título ou referencia por detrás, como única anotación e cos mesmos títulos serán presentadas en cd ou dvd. En sobre aparte, en un folio deberán figurar a relación das fotos, así como os datos do autor con nome, apelidos, número do dni e enderezo, teléfono de contacto ou e-mail.

Non se aceptarán excesos nos tamaños prefixados, nin retoques artísticos adicionais nas imaxes, máis aló do brillo e o contraste, así como tampouco fotomontaxes, nin marcas de auga, ou calquera outra indicación que poida desvelar a titularidade ou autoría da obra.

4-Lugar e prazo de presentación

As fotografías en papel e soporte dixital irán en un sobre ou bolsa-cartón e xunto cos datos persoais, envialos ou presentalos no seguinte enderezo:

Concello de Boborás – Rúa Cristóbal Colón, s.n. – C.P. 32514 – Boborás (Ourense) -.

O prazo de recepción dos sobres estará aberto ata o día 31 de maio do 2018. Nos envíos postais será referencia a data do cuño postal.

5-O xurado e os premios

O Xurado do concurso estará integrado por número impar de membros, mínimo tres e máximo cinco persoas, con representación do Concello, dos artistas locais e máis do ámbito da Asociación Fotográfica “O Potiños” de O Carballiño, como entidade colaboradora. Fará da secretario o propio do Concello de Boborás.

a)-Establécense tres premios para as tres mellores fotos seleccionadas, con contías de 300,- €, 200,- € e 100,-€ respectivamente, non podendo ser acumulables os premios nunha mesma persoa. O acto de entrega que será o domingo 1 de xullo de 2018, ás 11.30 horas na Aldea Rural de Pazos de Arenteiro.

b)-O Xurado poderá elixir ata un máximo de tres accésits entre as fotos restantes, sendo estas sen premio metálico pero coa citada mención ó accésit e cun recoñecemento en papel.

c)-O fallo do Xurado é inapelable e poderá declarar deserto algún premio si así o xustificase.

O Xurado dará a coñecer a súa decisión en un prazo de quince días a partir da data tope de entrega dos traballos presentados, ou sexa o 15 de xuño de 2018, séndolles comunicados os premios ós gañadores. As fotografías poderán verse nas páxinas web do Concello de Boborás.

Todos/as os concursantes declaran que as fotos que presentan son orixinais e non foron presentadas a outros concursos, así como non publicadas con anterioridade ó fallo deste xurado en ningún medio, sexa gráfico ou dixital, asemade garantirán que as fotos son propiedade de quen as presenta e ceden os dereitos de reprodución das fotografías para a súa publicación na web ou publicación gráfica a editar ó respecto, poñendo como único requisito citar o nome do autor. As fotos presentadas ó concurso servirán de base para unha exposición itinerante.

A participación no concurso implica a aceptación total destas bases e máis do fallo inapelable do Xurado, sendo facultade exclusiva do mesmo calquera interpretación ó respecto.

6- Exposición de fotografías e devolución de orixinais.

A organización deste concurso fotográfico “Boborás, Arte e Natureza”, realizará unha exposición con un máximo de 20 fotografías das presentadas a concurso, que se poderá visitar en diversas datas e lugares, segundo calendario elaborado ó respecto por a organización para o ano 2018, inicialmente no Concello de Boborás e con posterioridade incorporarase á programación da A.F. “O Potiños”, tanto a nivel nacional como do estranxeiro e segundo o calendario oportuno, finalizado o cal, as fotos non premiadas, poderán ser recollidas nas dependencias do Concello de Boborás, previa acreditación oportuna.

Convocatoria para contratación laboral temporal de un/ unha guía turístico

Por acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 11/04/2018, aprobaronse as bases reguladoras para a contratación temporal dun/dunha guía turístico municipal.

A continuación podes consultar as bases:

BASES QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/DUNHA GUIA TURÍSTICA PARA O CONCELLO DE BOBORÁS

1.- OBXECTO

A presente convocatoria ten por obxecto a selección dun/dunha guía turística, mediante concurso-oposicion, en réxime laboral temporal a xornada parcial, dentro do programa provincial de cooperación cos Concellos en materia de empregabilidade correspondente ao exercicio do 2018, regulado pola convocatoria da Deputación Provincial de Ourense publicada no BOP do 02/11/2017.

2.- MODALIDADE E DURACIÓN DO CONTRATO

A modalidade de contratación é por obra ou por servizo determinado a tempo parcial, regulado polo artigo 15 do Estatuto dos Traballadores, cunha duración de seis meses.

A xornada de traballo será de 30 horas semanais, podendo comprender xornadas de mañá ou de tarde, incluso en sábado, domingo e festivos, sen exceder en ningún caso do límite de horas.

A duración do contrato será de seis meses dende a data de sinatura do mesmo.

O período de proba será o máximo legalmente establecido.

3.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA E COMETIDO FUNCIONAL

As actuacións a desenvolver serán aquelas que dean resposta ás necesidades identificadas no Concello, concretamente: Guia Turístico Municipal

4.- CONDICIÓNS DOS/AS ASPIRANTES

Para tomar parte na selección, os/as aspirantes deberán cumprir os seguintes requisitos, referidos todos e cada un deles, á data na que remate o prazo de presentación de solicitudes e que estean debidamente xustificados:

1.- Ser español/a ou nacional dalgún dos demais estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún estado, ó que, en virtude de tratados interanacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.

Tamén poderán participar calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais dalgún dos demais estados membros da Unión Europea, que non estean separados de Dereito.

Así mesmo, coas mesmas condicións, poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe, menores de vinte e un anos ou maiores de dita idade que vivan á súas expensas.

Tamén, quen non sendo español nin nacional dun estado membro da Unión Europea, se atope en España en situación de legalidade, sendo titular dun documento que lle habilite para residir e poder acceder sen limitacións ao mercado laboral.

2.- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

3.- Non padecer enfermidade, nin estar afectado/a por limitacións física ou psíquica que sexa incompatible co desenvolvemento das funcións propias da praza obxecto desta convocatoria.

4.- Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública ou dos organismos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas ou do Estado, nin estar en situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregosou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratara de acceder ámesma categoría profesional á que se pertencía.

No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no estado de procedencia o acceso ao emprego nos termos anteriores.

5.- Non estar afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.

6.- Estar en posesión do carnet de conducir clase B1.

7.- Titulación mínima requerida: Título de grao en turismo ou equivalente, ciclo superior en turismo, FPII ou equivalente.

8.-Coñecemento da lingua galega: De acordoao establecido no artigo 51 da Lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia: Para darlle cumprimento á normalización do idioma galego nas Administración Pública de Galicia e para garantir o uso do galego nas relacións coas Administracións Públicas no ámbito da Comunidade Autónoma, así coma a promoción do uso normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades locais de Galicia incluírase un exame de galego, salvo para aqueles que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme a normativa vixente.

Polo tanto, quen non acredite o coñecemento do galego mediante a aportación do CELGA 2 ou título equivalente, deberá superar unha proba tipo test sobre o coñecemento do idioma galego.

9.- Non ter traballado nesta Administración, 24 meses ou máis nos derradeiros 30 meses, a contar desde a aprobación das presentes bases, segundo o establecido nos artigos 27 e 28 da Lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia.

5.- SOLICITUDES, APERTURA DA CONVOCATORIA E PRAZOS

O procedemento selectivo será o de concurso-oposición previsto no artigo 61 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público.

A presente convocatoria será publicada no BOP, na páxina web (www.boboras.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello. Os interesados poderán presentar as súas solicitudes (ANEXO I) no prazo de dez días hábiles seguintes ó da convocatoria no BOP, no Rexistro Xeral do Concello de Boborás en horario de 8.00 a 15.00 h. Tamen poderán presentarse na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común, neste caso, os concursantes deberán comunícalo mediante fax (988402108) durante o mesmo prazo que o da presentación de instancias.

6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Con cada solicitude de participación no procedemento selectivo, deberá achegarse a seguinte documentación:

 1. Modelo de solicitude, (ANEXO I)

 2. Fotocopia compulsada do DNI

 3. Fotocopia compulsada do carné de conducir

 4. Fotocopia compulsada da titulación esixida

 5. Para acreditación do coñecemento da lingua galega, orixinal ou fotocopia compulsda do CELGA 2, ou título equivalente.

Tanto os requisitos imprescindibles, coma os méritos que se aleguen, deberán ser acreditados mediante certificacións expedidas polos organismos competentes. A acreditación da experiencia profesional deberá realizarse mediante certificación descritivas do tempo e funcións desenvolvidas; vida laboral e certificados administrativos, contratos administrativos laborais ou similares.

7.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS

Unha vez que remate o prazo de presentación de instancias, pola Alcaldía ditarase resolución pola que se declara aprobada a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas con indicación, se é o caso, dos motivos de exclusión, concedendo un prazo de tres días naturais para a emenda das solicitudes, dende a publicación da listaxe provisional no Taboleiro de Edictos e na páxina web do concello.( www.boboras.gal)

As reclamacións, se as houbese, serán resoltas na resolución pola que se aprobe a lista definitiva que se publicará do mesmo xeito que a provisional. Nesta mesma resolución figurará o lugar e data da celebración da valoración dos méritos.

No caso de non existir aspirantes excluídos, poderase elevar a definitiva a listaxe provisional, ademáis de fixar a data, hora e lugar de realización da valoración dos méritos xunto coa composición do tribunal. Esta Resolución será publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web do concello.

No caso de que por circunstancias excepcionais houbese que modificar lugar, data ou hora da valoración de mérito, publicarase no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web municipal.

8.- SISTEMA DE SELECCIÓN.

O sistema de selección será o de CONCURSO-OPOSICION.

Os méritos dos aspirantes, valoraranse de acordo co baremo establecido no apartado seguinte:

 1. Experiencia profesional. Máximo 4 puntos.

 • Por experiencia como guía turístico municipal no Concello de Boborás: 0,50 puntos/mes completo traballado.

 • Por experiencia como guía turístico municipal noutrosConcellos da Provincia de Ourense ou como guía para a Deputación Provincial de Ourense: 0,40 puntos/mes completotraballado.

 • Por experiencia como guía turístico municipal noutros Concellos de Galicia ou como guía para outras Administracións Públicas ou entidades do Sector Público na Comunidade Autónoma de Galicia: 0,35 puntos/mes completotraballado.

 • Por experiencia como guía turístico noutros Concellos do Estado, ou como guía para outrasAdministracións Públicas ou entidades do Sector Público fóra do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, 0,25 puntos/mes completo traballado.

 • Por servizos prestados na empresa privada, desempeñando traballos relacionados coposto a desenvolver (guía turístico), 0,20 puntos/mes completo traballado.

No suposto de que a xornada de traballo non sexa do 100%, entón a puntuación por este concepto reducirase de xeito proporcional ás horas traballadas.

Os períodos fraccionados valoraranse proporcionalmente á puntuación dada por mes traballado (meses de trinta días).

Para a xustificación deste apartado, os/as aspirantes deberán presentar a documentación acreditativa dos servizos prestados, ben a través de contrato de traballo, vida laboral, certificado de empresa ou de calquera outro documento con forza probatoria e no que se perciba claramente a duración do traballo, e o desempeño realizado.

 1. Titulacións: Máximo 2 puntos.

 • Por posuír o título de grao en turismo ou títulación equivalente: 2 puntos

 • Por posuír o grao superior de FP como guía e asistencia turística en Galicia: 1 punto.

No caso de posuír varias das titulacións, só se valorará a de maior puntuación.

c) Formación complementaria. Máximo 2 puntos.

Por realización de cursos de formación impartidos ou homologados polo Sector Público, que teñan relación directa coa praza á que se opta:

 • Por cada curso de menos de 20 horas: 0,10 puntos.

 • Por cada curso de entre 20 e 50 horas: 0,25 puntos

 • Por cada curso entre 50 e 100 horas: 0,50 puntos.

 • Por cada curso entre 100 a 150 horas: 0,75 puntos.

 • Por cada curso de máis de 150 horas: 1,00 horas.

Os cursos onde non figuren espresamente o número de horas, valoraranse con 0,05 puntos por curso

A formación dos traballadoresacreditarase mediante a presentación de copia dos certificados acreditativos de ter realizada a acción formativa, na que conste o número de horas de formación realizada.

d) Coñecemento de idiomas. Máximo 2 puntos.

 • Por estar en posesión do título B2 en Inglés, outitulación equivalente; 0,50 puntos.

 • Por estar en posesión do título C1 en Inglés, ou titulación equivalente; 1,50 puntos.

 • Por estar en posesión do título C2 en Inglés, ou titulación equivalente; 2 puntos.

No caso de posuír varias titulacións, só se valorará a de maior puntuación.

FASE DE OPOSICIÓN

Proba de coñecementos. Valorarase ata un máximo de 10 puntos.

Estará integrada por dous exercicios de carácter obrigatorio e eliminatorio.

Exercicio da fase de oposición:

Consistirá en contestar a un máximo de 50 preguntas que preparará o Tribunal o mesmo día de celebración do exercicio, para o cal se debe reunir horas antes do comenzo da proba. As  preguntas versarán sobre o contido que figura no temario de temas comúns e específicos.

O tempo máximo para este exercicio determinarao o tribunal. Cada pregunta terá tres respostas posibles, sendo unha delas a correcta. As respostas erróneas restarán unha terceira parte do valor asignado á resposta correcta e as preguntas non contestadas consideraranse cero puntos cada unha delas.

Calificación: A valoración máxima por este exercicio será de 10 puntos, necesitando un mínimo de 5 puntos para aprobar.

TEMARIO PARA O GUÍA TURÍSTICO

ANEXO

TEMAS COMÚNS

Tema 1.- A Constitución española de 1978. Principios Xerais.

Tema 2.- Dereitos e Deberes fundamentais dos españois. 

Tema 3. Principios rectores da política social e económica. Garantías dos dereitos e liberdades.

Tema 4.- Organización e competencias municipais. Réxime dos municipios de gran poboación.

Tema 5.- Bens das Entidades Locais. Concepto e clasificación. Inventario e Rexistro. Desfrute e aproveitamento. As prerrogativas das Entidades locais respecto ós seus bens.

Tema 6.- A provincia como entidade local. Organización e competencias.

Tema 7.- A cooperación municipal. As relaciones entre as Comunidades Autónomas e as Deputacións Provinciais. Rexímenes especiais. As Islas: os Consellos e Cabildos Insulares. Tema 8.- A coordinación na prestación de determinados servizos polas Deputacións Provinciais. Entidades locais de ámbito inferior ó municipio.

Tema 9.- As comarcas. As mancomunidades de municipios.

Tema 10.- O sistema electoral local. Causas de inelexibilidade e incompatibilidade.

Tema 11.- Elección dos Concelleiros e Alcaldes. Elección de Deputados Provinciais e Presidentes de Deputacións provinciais.

Tema 12.- Elección de Conselleiros e Presidentes de Cabildos e Consellos Insulares.

Tema 13.- A moción de censura e a cuestión de confianza no ámbito local. O recurso contencioso-electoral. O Estatuto dos membros electivos das Corporacións locais.

Tema 14.- Régime de sesións e acordos dos órganos de goberno local.

Tema 15.- A iniciativa económica das Entidades locais e a reserva de servizos en favor das Entidades locais.

Tema 16.- O servizo público nas entidades locais. Concepto. As formas de xestión dos servizos públicos locais.

TEMAS ESPECÍFICOS

1.- Características xeográficas de Galicia: situación, principais trazados físicos. Galicia na Península Ibérica.

2.- Estrutura socioeconómica de España. Economía de Galicia: dun país de base agraria á diversificación e modernización produtiva.

3.- A población e a ocupación do espacio en Galicia. Estancamento demográfico e polarización do crecemento no litoral.

4.- A Galicia prerromana. O megalitismo. A idade de bronce. A cultura castrexa. A influencia céltica.

5.- A cultura galaico-romana. As vías. Asentamentos rurais e urbanos. A articulación político-administrativa da Gallaecia. As explotacións mineiras. Cristianización e conflito priscilianista. As obras públicas.

6.- Séculos V-X. O reino suevo de Galicia. O proceso de feudalización. As relacións aristocracia-monarquía-iglesia. A presencia normanda.

7.- Artes medievais: o prerrománico en Galicia. O esplendor románico. O gótico.

8.- Séculos XI-XIII: crecemento demográfico e expansión económica. Gelmírez. Reordenación do espacio político: A independencia de Portugal. A literatura medieval galaico-portuguesa. Os reis de Galicia e León, Fernando II y Alfonso IX: o renacemento urbano.

9.- Séculos XIV-XV: a Baixa Idade Media e a transición á Idade Moderna. O Reino de Galicia na monarquía castelana. Crisis económicas. Conflitos sociais e políticos. O comercio marítimo galego. Os Irmandiños. A peste.

10.- O monacato en Galicia na Idade Media. As ordes militares e Galicia. Oríxenes e desarrollo da universidade en Galicia.

11.- A Galicia do antigo régime. Desarrollo demográfico. Institucións político-administrativas. Nobreza, foro e campesinado. Peculiaridades do mundo urbano. Transformacións agropecuarias.

12.- O arte renacentista, en Galicia. A arquitectura e escultura barroca en Galicia. Exemplos das súas manifestacións más importantes.

13.- La transición á Idade Contemporánea. A incipiente industrialización. A ilustración. A emigración. O agrarismo.

14.- Modelos e evolución da arquitectura galega no século XIX. Clasicismo e academicismo. Eclecticismo e historicismo.

15.- A literatura do Rexurdimento. Rosalía de Castro. Eduardo Pondal. Curros Enríquez.

16.- Antecedentes da autonomía galega. O galeguismo. O século XX en Galicia e o proceso de modernización.

17.- Arquitectura modernista en Galicia. A Xeneración Nós. O movemento renovador e de vanguardia das artes galegas. Tendencias actuais das artes e da literatura de Galicia. Grandes literatos galegos na lengua castelà.

18.- Arquitectura popular galega. Materiais, elementos construtivos e tipoloxía da casa vivenda. Cabaceiros, cruceros, petos de ánimas, fontes, muiños.

19.- Artesanía e oficios populares. A lingua galega.

20.- O folclore: música e traxes típicos. Romerías e festas populares. Feiras. Crencias. A gastronomía. Os viños. Principais aspectos da cociña e da viticultura de Galicia. Festas gastronómicas.

21.- Arte, cultura, arquitectura, iglesias, parroquias e historia de Boborás e as súas tradicións.

9.- ÓRGANO DE SELECCIÓN

Será designado pola Alcaldía e terá a seguinte composición:

 • Presidente: Jorge Moreno Martin-Caloto, secretario-interventor do Concello, ou a persoa en quen delegue.

 • Suplente: Un funcionario ou persoal laboral fixo do Concello ou da Deputación de Ourense designado pola Alcaldía.

 • Secretario: Francisco Javier Masid Pérez, auxiliar administrativo do Concello.

 • Suplente: Un funcionario ou persoal laboral fixo do Concello ou da Deputación Provincial de Ourense designado pola Alcaldía.

 • 3 Vogais:

Javier Francisco Rivera, técnico de administración do Concello.

Carmen Janeiro Estévez, técnico de administración do Concello.

Antonio Teixeira Araujo, técnico da Deputación provincial de Ourense.

 • Suplentes: tres funcionarios ou persoal laboral fixo da Deputación Provincial de Ourense designado pola Alcaldía.

Os/as membros do tribunal deberán ter titulación ou especialización igual ou superior á esixida para o acceso á praza convocada.

Os integrantes do tribunal deberán absterse de formar parte destes, cando concorran as circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común. Os aspirantes poderán recusar os membros do tribunal de acordoco artigo 24 da mencionada Lei.

O Tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a presenza de máis da metade dos seus membros, sexan, indistintamente, titulares ou suplentes. En todo caso será necesaria a presenza do Presidente/a e do Secretario/a ou de quen os substitúan.

O tribunal resolverá, por maioría de votos dos seus membros presentes, todas as dúbidas e propostas que se produzan para a aplicación das normas contidas nestas bases, e estará facultado para resolver as cuestións que poidan suscitarse durante a realización das probas, así como adoptar as medidas necesarias para garantir a debida orde nas mesmas.

Os tribunais poderán dispoñer a incorporación de asesores especialistas para as probas en que así o estimen necesario ou conveniente. Os ditos asesores actuarán con voz e sen voto; limitaranse ao exercicio das especialidades técnicas en base ás cales colaboran no respectivo tribunal.

As resolucións do tribunal vinculan á administración senprexuízo de que ésta, de ser o caso, poida proceder a súa revisión de acordoco previsto no artigo 106 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común.

10.- LISTA DE SELECCIONADOS E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Unha vez rematada a cualificación dos méritos aportados por cada un dos aspirantes, o tribunal publicará no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web (www.boboras.gal) a relación de aspirantes ordenados de maior a menor putuación, e dirixirá proposta á Alcaldía da Corporación, co obxecto de que este dite a correspondente resolución de nomeamento do aspirante que obtivese a maior puntuación.

O resultado final do proceso de selección virá determinado pola suma da cualificación da fase de concurso-oposición. No suposto de empate a puntos entre varios dos aspirantes primarase ao candidato que obteña maior puntuación no apartado de experiencia profesioal. De persistir o empate procederase a un sorteo entre os/as implicados/as.

O tribunal presentará á Alcaldía a proposta do/a candidato/a que obtivese maior puntuación sen que en ningún caso exceda do número de prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados que contraveña o anteriormente establecido será nula de pleno dereito.

O/a aspirante proposto/a achegará no prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir da publicación da lista de aprobados no Taboleiro de Edictos e na páxina web os documentos seguintes (sempre que non os tivese presentado coa solicitude):

 • Declaración xurada de que non foi separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública, ninatoparse inhabilitado/a para o exercicio da función pública por sentenza firme.

 • Declaración xurada de non atoparse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de conformidade coa lexislación vixente e referido ó momento da súa toma de posesión.

 • Certificado de titularidade da conta bancaria.

 • Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidadeou limitación física ou psíquica que impida o normal desenvolvemento das súasfuncións as que se opta.

O/a aspirante que faga valer a súa condición de persoa con discapacidade deberá presentar certificado dos órganos competentes do Ministerio de Traballo e Seguridade Social que acredite tal condición e igualmente deberán presentar certificado dos citados órganos ou da administración sanitaria acreditativo de compatibilidadeco desempeño das tarefas e funciónscorrespondentes.

A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base e agás nos casos de forza maior, ou cando do exame da mesmadedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base 4ª, non poderán formalizar o contrato e quedarán anuladas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorrerá por falsidade na solicitude de participación.

11.-FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polo/a aspirante que superou o mesmo, o alcalde efectuará o seu nomeamento, asinándose o contrato laboral nun prazo máximo de cinco (5) días naturais.

12.- BOLSA DE RESERVA.

As persoas que non consigan praza pasarán a formar parte dunha bolsa de traballo, de tal maneira que, cando o concello necesite algún/ha traballador/a destas características para o mesmo servizo e posto obxecto da presente convocatoria, para cubrir postos que queden vacantes, entón acudirá a dita bolsa, seleccionando ó/á primeiro/a deles/as e soamente poderá seleccionarse ó/á seguinte a este/a, sempre e cando aquel/a rexeitase o posto ou non cumpra nese intre cos requisitos do punto dous destas bases; o que suporá pasar ó final da lista salvo que se dean as circunstancias de estar xa traballando ou enfermo/a, o que deberá xustificarse mediante a documentación necesaria. A duración desta bolsa será polo tempo que dure o servizo subvencionado.

13.- RECURSOS

Contra o acto de aprobación da presente convocatoria e bases de selección, poderá interponerse en vía administrativa e de xeito potestativo, recurso de reposición, no prazo de UN MES, ante o mesmo órgano que ditou (Xunta de Goberno Local), ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de DOUS MESES. Os prazos para inteposición dos recursos contaranse a partir do diaseguinte, da publicación do anuncio da convocatoria do proceso selectivo no Boletín Oficial da Provincia.

Pulsa aquí para descarga o anexo I

Convocatoria para contratación laboral temporal de 2 operarios de servizos múltiples

Por acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión realizada o día 11/04/2018, aprobaronse as bases reguladoras para a contratación laboral temporal de dous operarios/as de servizos multiples.

A continuación podes consultar as bases:

BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 2 PEONS DE SERVIZOS MÚLTIPLES A TRAVÉS DO PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE DA DEPUTACIÓN DE OURENSE

Primeira: Obxecto da convocatoria.

O obxecto das presentes bases é regula-la contratación laboral temporal de dous peóns de servizos múltiples.

O ámbito de actuación será o municipal.

As labores a desenvolver consistirán na realización dos seguintes traballos: Reparacións de averías de auga e de viais municipais, limpeza de vías, rúas e instalacións, limpeza de fincas, e as demais do posto de traballo.

Segunda: Normativa aplicable.

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local; Real Decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local; Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia; Decreto 95/1991, do 20 de marzo pola que se aproba o regulamento de selección de persoal da Comunidade Autónoma de Galicia; Lei 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública; Real Decreto 2720/1998, de 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada ; Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, de regras básicas e programas mínimos a que se debe axusta-lo procedemento de selección dos funcionarios da Administración Local; e supletoriamente, o Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ó servizo da Administración Xeral do Estado e Orden de 6 de xuño de 2002, pola que se establecen as normas para a selección e nomeamento de persoal interino e demais normativa vixente na materia. Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público.

Terceira: Modalidade e duración do contrato.

A modalidade contractual será a dun contrato laboral temporal, por obra ou servizo determinado e a tempo parcial, regulado polo artigo 15 do Estatuto dos Traballadores, cunha duración de seis meses, e un período de proba, o legalmente establecido.

A xornada de traballo será de 30 horas semanais, de luns a venres.

Cuarta: Requisitos dos aspirantes.

Para participar nas probas selectivas os aspirantes deberán reunir os requisitos que a continuación se indican, referidos todos e cada un deles á data de remate do prazo de presentación de solicitudes e deberán manterse durante todo o proceso selectivo:

 1. Ser español ou nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún estado en que en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. Tamén poderá participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea, e o dos nacionais dalgún estado en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España cando sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade dependentes.

 2. Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: GRADUADO ESCOLAR.

 3. Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder de 65 anos.

 4. Estar en posesión do permiso de conducir B.

 5. Estar en posesión do titulo de manipulador de alimentos.

 6. Non padecer enfermidade ou eiva física que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo para o que se opta, para o cal se realizará o oportuno recoñemento médico.

A condición de discapacitado e a súa compatibilidade acreditarase coa oportuna certificación. Os aspirantes con discapacidade farán constar na súa instancia se precisan adaptación para as probas

 1. Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera Administración Pública, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas por sentenza firme.

 2. Non estar incurso nos supostos de incompatibilidades pravistas na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.

 3. Non ter traballado nesta Administración 24 meses ou máis nos derradeiros 30 meses contando ata a aprobación das presentes bases, segundo o establecido nos artigos 27 e 28 da Lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia.

O cumprimento dos requisitos entenderase referido á data de finalización do prazo de presentación de instancias, de acordo co previsto no artigo 18.2 do R.D. 364/1995, d 10 de marzo

Quinta: Procedemento de selección e presentación de instancias.

O procedemento selectivo será o de concurso-oposición previsto no artigo 61 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público.

A presente convocatoria será publicada no BOP, na páxina web (www.boboras.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello. Os interesados poderán presentar as súas solicitudes (ANEXO I) no prazo de dez días hábiles seguintes ó da convocatoria no BOP, no Rexistro Xeral do Concello de Boborás en horario de 8.00 a 15.00 h. Tamen poderán presentarse na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común, neste caso, os concursantes deberán comunícalo mediante fax (988402108) durante o mesmo prazo que o da presentación de instancias.

Sexta: Documentación a presentar.

 1. Solicitude de participación anexa á estas Bases (ANEXO I)

 2. Fotocopia compulsada do DNI.

 3. Fotocopia compulsada do carné de conducir

 4. Fotocopia da titulación esixida

 5. Documentación acreditativa dos méritos alegados.

Sétima: Admisión de candidatos.

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Presidencia da Corporación, ditará resolución na que se aprobará a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as que se publicará no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web -www.boboras.gal-, e concederase un prazo de dous (2) días naturais para os efectos de reclamacións ou emendas de erros.

As reclamacións, se as houbese, serán resoltas na resolución pola que se aprobe a lista definitiva que se publicará do mesmo xeito que a provisional. Nesta mesma resolución figurará o lugar e data da celebración das probas selectivas.

No caso de que por circunstancias excepcionais houbese que modificar lugar, data ou hora da valoración de méritos ou da proba de aptitude física, publicarase no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web -www.boboras.gal-.

Oitava: Órgano de selección

Estará constituido por:

 • Presidente: Jorge Moreno Martin-Caloto, secretario-interventor do Concello, ou a persoa en quen delegue.

 • Suplente: Un funcionario ou persoal laboral fixo do Concello ou da Deputación de Ourense designado pola Alcaldía.

 • Secretario: Francisco Javier Masid Pérez, auxiliar administrativo do Concello.

 • Suplente: Un funcionario ou persoal laboral fixo do Concello ou da Deputación de Ourense designado pola Alcaldía.

 • 3 Vogais:

Javier Francisco Rivera, técnico de administración do Concello.

Carmen Janeiro Estévez, técnico de administración do Concello.

Antonio Teixeira Araujo, técnico da Deputación provincial de Ourense.

 • Suplentes: tres funcionarios ou persoal laboral fixo do Concello ou da Deputación de Ourense designado pola Alcaldía.

Os/as membros do tribunal deberán ter titulación ou especialización igual ou superior á esixida para o acceso á praza convocada.

Os integrantes do tribunal deberán absterse de formar parte destes, cando concorran as circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común. Os aspirantes poderán recusar os membros do tribunal de acordoco artigo 24 da mencionada Lei.

O Tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a presenza de máis da metade dos seus membros, sexan, indistintamente, titulares ou suplentes. En todo caso será necesaria a presenza do Presidente/a e do Secretario/a ou de quen os substitúan.

O tribunal resolverá, por maioría de votos dos seus membros presentes, todas as dúbidas e propostas que se produzan para a aplicación das normas contidas nestas bases, e estará facultado para resolver as cuestións que poidan suscitarse durante a realización das probas, así como adoptar as medidas necesarias para garantir a debida orde nas mesmas.

Os tribunais poderán dispoñer a incorporación de asesores especialistas para as probas en que así o estimen necesario ou conveniente. Os ditos asesores actuarán con voz e sen voto; limitaranse ao exercicio das especialidades técnicas en base ás cales colaboran no respectivo tribunal.

As resolucións do tribunal vinculan á administración senprexuízo de que ésta, de ser o caso, poidaproceder a súa revisión de acordoco previsto no artigo 106 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común.

Novena: Procedemento e criterios de selección.

En atención ao carácter temporal da relación, a selección efectuarase mediante :

VALORACIÓN DE MÉRITOS

A selección por concurso-oposición e farase de conformidade cos seguintes criterios e valoración dos mesmos:

I.- Por experiencia profesional: traballos realizados no mesmo posto e categoría. (MÁXIMO 3 puntos)

a) Por ter desempeñado na Administración Pública o mesmo posto de traballo ó que aspira ou calquera outro relacionado co posto de peon de servicios múltiples: 0’10 puntos/mes.

b) Por ter desempeñado o mesmo posto de traballo ó que aspira ou calquera outro relacionado coa prevención e extinción de incendios na empresa privada: 0’05 puntos/mes.

En caso de contratación a tempo parcial valoraranse os servizos prestados de forma proporcional.

A acreditación dos servizos prestados efectuarase mediante contrato de traballo, vida laboral, certificado de empresa ou de calquera outro documento con forza probatoria e no que se perciba claramente a duración do traballo e o desempeño realizado.

Teranse en conta os servizos prestados como autónomo.

II.- Formación previa. cursos relacionados coa actividade e tarefas do posto de traballo a desenvolver impartidos por unha administración ou entidade pública ou homologadas por elas (neste último caso deberá constar expresamente no título tal homologación para que poidan ser valorados). (Ata un máximo de 2 puntos).

Con duración de ata 30 horas…………………. 0’03 puntos cada un.

Con duración de 31 a 100 horas……………… 0’10 puntos cada un.

Con duración superior a 100 horas……………0,30 puntos cada un.

A formación dos traballadores acreditarase mediante a presentación de copia dos certificados acreditativos de ter realizada a acción formativa, na que conste o número de horas de formación realizada.

Os cursos onde non figuren expresamente o número de horas, valoraranse con 0,02 puntos por curso.

Non se tomarán en consideración nin serán valorados aqueles méritos que non queden acreditados en tódolos seus extremos no momento de presentación de instancias. Asemade, non se terán en conta aqueles méritos alegados e aportados con posterioridade ó remate do prazo de presentación de instancias.

FASE DE OPOSICIÓN

Proba de coñecementos. Valorarase ata un máximo de 10 puntos.

Estará integrada por dous exercicios de carácter obrigatorio e eliminatorio.

 

Primeiro exercicio:

 

Consistirá en contestar a un máximo de 20 preguntas tipo test con respostas alternativas que preparará o Tribunal o mesmo día de celebración do exercicio, para o cal se debe reunir horas antes do comenzo da proba. As  preguntas versarán sobre o contido que figura no temario de temas comúns e específicos.

O tempo máximo para este exercicio  determinarao o tribunal. Cada pregunta terá tres respostas posibles, sendo unha delas a correcta. As respostas erróneas restarán unha terceira parte do valor asignado á resposta correcta e  as preguntas no contestadas consideraranse cero puntos cada unha delas.

Calificación: A valoración máxima por este exercicio será de 10 puntos, necesitando un mínimo de 5 puntos para aprobar.

ANEXO

TEMAS COMÚNS

Tema 1.- A Constitución española de 1978. Principios Xerais.

Tema 2.- Dereitos   e  Deberes fundamentais dos españois. 

Tema 3. Principios rectores da política social e económica. Garantías dos dereitos e liberdades.

Tema 4.- Organización e competencias municipais. Réximen dos municipios de gran poboación.

Tema 5.- Bens das  Entidades Locales. Concepto e clasificación. Inventario e Rexistro. Desfrute e aproveitamento. As prerrogativas das Entidades locais respecto ós seus bens.

Tema 6. La provincia como entidad local. Organización y competencias.

Tema 7 La cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. Tema 8. La coordinación en la prestación de determinados servicios por las Diputaciones Provinciales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio.

Tema 9 Las comarcas. Las mancomunidades de municipios.

Tema 10. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.

Tema 11. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones provinciales.

Tema 12. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.

Tema 13. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones locales.

Tema 14. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.

Tema 15.La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales.

Tema 16. El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales.

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 1.- Materiais, útiles e ferramentas utilizadas polos peons de servizos múltiples.

Tema 2. Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais.

Tema 3: Condicións de seguridade.

Tema 4: Planes de emerxencia e evacuación.

Tema 5 : Primeiros auxilios.

Segundo exercicio:

Consistirá nunha proba de carácter práctico relacionado co posto de traballo.

Décima: Lista de seleccionados e presentación de documentación.

Unha vez rematada a proba física e a cualificación dos méritos aportados por cada un dos aspirantes así como a entrevista , o tribunal publicará no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web “www.boboras.gal” a relación de seleccionados por orde de puntuación.

Ningún aspirante poderá ser contratado se non obtén a cualificación de apto na proba de aptitude física.

O resultado final do proceso de selección virá determinado pola suma da cualificación da fase de concurso e oposición.

O tribunal presentará ao alcalde a proposta dos/as candidatos/as que obtivesen maior puntuación e tivera superado a proba de aptitude física, para o seu nomeamento sen que en ningún caso exceda do número de prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados que contraveña o anteriormente establecido será nula de pleno dereito.

Os/as aspirantes propostos/as achegará no prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir da publicación da lista de aprobados no Taboleiro de Edictos e na páxina web os documentos seguintes (sempre que non os tivese presentado coa solicitude):

 • Documentación orixinal, presentada coas instancias, para o seu cotexo.

 • Declaración xurada de que non foi separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública, nin atoparse inhabilitado/a para o exercicio da función pública por sentencia firme.

 • Declaración xurada de non atoparse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de conformidade coa lexislación vixente e referido ó momento da súa toma de posesión.

 • Certificado de titularidade da conta bancaria.

 • Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade ou limitación física ou psíquica que impida o normal desenvolvemento das súas funcións as que se opta.

 • Tarxeta da Seguridade Social.

O/a aspirante que faga valer a súa condición de persoa con discapacidade deberá presentar certificado dos órganos competentes do Ministerio de Traballo e Seguridade Social que acredite tal condición e igualmente deberán presentar certificado dos citados órganos ou da administración sanitaria acreditativo de compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes.

A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base e agás nos casos de forza maior, o cando do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base 3ª, non poderán formalizar o contrato e quedarán anuladas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorrerá por falsidade na solicitude de participación.

Décima: Formalización do contrato.

Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polo/a interesado/a, o alcalde efectuará o nomeamento a favor do/a candidato/a proposto/a e asinará o contrato laboral nun prazo máximo de cinco (5) días naturais.

Undécima: Bolsa de reserva.

As persoas que non consigan praza pasarán a formar parte dunha bolsa de traballo, de tal maneira que, cando o concello necesite algún/ha traballador/a destas características para o mesmo servizo e posto obxecto da presente convocatoria, para cubrir postos que queden vacantes, entón acudirá a dita bolsa, seleccionando ó/á primeiro/a deles/as e soamente poderá seleccionarse ó/á seguinte a este/a, sempre e cando aquel/a rexeitase o posto ou non cumpra nese intre cos requisitos do punto dous destas bases; o que suporá pasar ó final da lista salvo que se dean as circunstancias de estar xa traballando ou enfermo/a, o que deberá xustificarse mediante a documentación necesaria. A duración desta bolsa será polo tempo que dure o servizo subvencionado e o Convenio para a Prevención e Defensa contra incendios Forestais para o ano 2015.

Duodécima: Recursos.

Esta convocatoria, as súas bases e cantos actos administrativos se deriven delas ou da actuación do tribunal, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecida pola Lei da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común.

Pincha aquí para descargar o anexo I

 

Bando informativo sobre limpeza de fincas

O Concello de Boborás fará chegar a todos os domicilios deste municipio o seguinte bando informativo:

 

DONA ROSA GONZALEZ DOPORTO, ALCALDESA EN FUNCIÓNS DO CONCELLO DE BOBORÁS

 

Pola presente FAGO SABER:

 

Que os propietarios, arrendatarios ou usufructuarios de parcelas que se atopen dentro dos núcleos de poboación ou próximas a calquera vivenda, TEÑEN A OBRIGA DE MANTELAS LIMPAS de herbas, rastroxos, maleza, lixo, etc..para evitar deste xeito o risco de incendios forestais.

 

Nun perímetro de 50 metros, arredor dos núcleos de poboación, ou de calquera vivenda illada, deberase manter o terreo perfectamente limpo libre de vexetación seca e coa masa árborea aclarada, tal como establece o artigo 21 da Lei 3/2007 de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia.

 

Estos traballos deberán estar executados, antes de que remate o día 31 de maio de cada ano.

 

Nesta franxa de térreo non permite a existencia das seguintes espécies arbóreas:

-Pino galego, pino do país, pino silvestre, pino de Monterrei, pino de Oregón, mimosa, acácia negra, eucalipto, brecina, carqueixa, retama, brezo retama, toxos, silvas e fentos.

 

Os titulares de fincas que non se atopen limpas, serán RESPONSABLES TANTO CIVIL COMO PENALMENTE, POLOS POSIBLES DANOS QUE SE POIDAN OCASIONAR tanto a persoas ou bens, como consecuencia de incendios forestais nos que a súa orixe sexa a falta de coidado debido das parcelas, sen prexuízo das sancións que se poidan impoñer de conformidade coa lexislación vixente.

O que se pon en xeral coñecemento para os efectos oportunos.

 

Abril do 2018.

 

 

 

 

SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA EN GALICIA DAS PERSONAS GALEGAS RETORNADAS E DOS SEUS DESCENDENTES PARA O ANO 2018

O Concello de Boborás informa sobre as SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA EN GALICIA DAS PERSONAS GALEGAS RETORNADAS E DOS SEUS DESCENDENTES PARA O ANO 2018 (Resolución do 21 marzo de 2018 da Secretaría Xeral da Emigración).

 

Obxecto:

Subvencionar os gastos que supón establecerse como persoa traballadora autónoma ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado. Nesta resolución recóllense as bases que regularán o procedemento de concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade aurónoma galega.

 

Persoas beneficiarias:

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas, que residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:

 1. Persoas galegas nacidas en Galicia.
 2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes das persoas galegas nacidas e nacidas en Galicia ata o segundo grao de consanguinidade incluído.
 3. As persoas beneficiarias das Bolsas Excelencia Mocidade Exterior convocadas pola Secretaría Xeral de Emigración.

 

Requisitos:

 • Requisitos comúns (todas as persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos na data de presentación da solicitude):
  • Acreditar a condición de persoa beneficiaria recollida no apartado anterior.
  • Estar en posesión da nacionalidade española antes do retorno a España.
  • Non ter transcorrido máis de 2 anos entre a data do seu retorno a España e a data de presentación da solicitude de axuda.
  • Residir e exercer a súa actividade laboral ou profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Non ter sido beneficiario desta axuda para a mesma actividade en anteriores convocatorias.
  • Non incorrer en ningunha das circunstancias e prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria de subvencións enumeradas la Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Requisitos específicos:

 1. Requisitos para persoas traballadoras autónomas ou por conta propia :
 2. Ser titular dun negocio ou explotación ou formar parte dunha sociedade civil ou comunidade de bens. Neste caso, a entidade deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de subvención.
 3. Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade do Colexio profesional que corresponda dentro dos 2 anos anteriores de retorno a España, e en todo caso antes da presentación da solicitude.
 4. Requisitos para persoas socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado:
 5. As entidades deberán estar legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais de Galicia ou no Rexistro de Cooperativas de Galicia.
 6. Afiliación da entidade na Seguridade Social e de cada unha das súas persoas traballadoras no período de 2 anos anteriores de retorno a España.
 7. Quedan excluídas as persoas socias de sociedades mercantís e os autónomos colaboradores.

Serán gastos subvencionables, entre outros, os gastos de establecemento relacionados coa actividade tales como gastos de notaría e rexistro, cursos técnicos específicos, subscricións, cotas y participación, cotas de participación en asociacións empresariais e profesionais (legais, asesoría, xestoría, consultoría, enxeñería, arquitectura…), servizo de prevención alleo do local e de seguridade, tributos, licenzas administrativas, gastos derivados deseño, subministración de servizos imputables ó desenvolvemento da actividade (calefacción, auga, gas…) xerados no período desde os 3 meses anteriores á alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade do colexio profesional que corresponda ata ó 31 de outubro de 2018 (prazo de xustificación). Quedan excluídos de gastos subvencionables os impuestos indirectos cando sexan suceptibles de reucuperación ou compensación e os impuestos persoais sobre a renda.

En ningún caso son gastos subvencionables a fianza do alugamento, os avais bancarios, as cotas da Seguridade Social ou da mutualidade correspondente, os gastos de  combustible de vehículos de motor e gastos de representación.

 

Contía máxima da subvención:

O importe da subvención concedida será o 80% dos gastos subvencionables estimados no orzamento presentado que correspondan á persoa solicitante en función da súa porcentaxe de participación, de ser o caso:

 • ata a contía máxima de 5.000€ para o caso de persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.
 • 7.000€ para o caso de persoas socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

O importe da subvención anterior incrementarase no caso de concorrer as seguintes situacións e nos seguintes importes:

 1. Cando a persoa solicitante teña 39 anos ou menos: 1.000€.
 2. Cando a persoa solicitante sexa muller: 1.000€.
 3. No caso de que o Centro de Traballo ou domicilio estea situado nun Concello Rural: 1.000€.

A obtención desta axuda é compatible con outras para o mesmo fin, sen que en ningún caso o importe poida ser de tal contía que supere o custo da actividade, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos.

 

Forma e lugar de presentación das solicitudes:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario electrónico normalizado que figura como anexo I desta resolución na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos  na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

 

Prazo de presentación das solicitudes:

Dende o 6 de abril ó 28 de setembro de 2018.

 

Documentación xeral a presentar coa solicitude:

 1. Documentos xustificativos do nacemento en Galicia da persoa solicitante, e ademais no caso de alegar algunha relación de parentesco coa persona nacida en Galicia , documentación que acredite o vínculo con esta.
 2. Certificado de emigrante retornado, expedido polas Delegacións ou Subdelegacións do Goberno, baixa consular ou calquera outra documentación que acredite fidedignamente a residencia no exterior e a data de retorno a España.
 3. Alta no réxime da Seguridade Social ou alta na mutualidade do colexio profesional que corresponda ou, no caso das sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado, afiliación da entidade e de cada unha das persoas traballadoras, na cal se recolla o réxime da Seguridade Social e a data na que tivo lugar a alta.
 4. Alta no censo de obrigados tributarios.
 5. Memoria explicativa do proxecto empresarial, asinada pola persoa solicitante.
 6. Orzamento detallado dos gastos estimados que sexan subvencionables.

 

Para máis información; no concello ou no 988402008. Preguntar por Rocío.

 

 

Praza de Xuíz/a de Paz en Boborás

ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR NO CONCELLO DE BOBORAS (Anuncio publicado o 22 marzo de 2018 no BOP).

Requisitos para ser Xuíz/a de Paz:

 • Ser español
 • Maior de 18 años.
 • Non ter a idade de xubilación prevista en el articulo 386 LOPJ.
 • No estar incurso en causa de incapacidade como:
 • Impedimentos físicos o psíquicos para el exercicio da función xudicial.
 • Haber sido obxecto de condena por delito doloso, mentres no se obteña a  rehabilitación.
 • Haber sido obxecto de procesamento o inculpación por delito doloso en tanto no se obteña la absolución o se dicte auto de sobresemento.
 • Non atoparse en el pleno exercicio dos dereitos civís.

 

O cargo de Xuíz de Paz é incompatible:

1.º Co exercicio de calquera outra xurisdición allea a do Poder Xudicial.

2.º Con calquera cargo de elección popular o designación política do Estado, Comunidades Autónomas, Provincias e demais entidades locais e organismos dependentes de calquera deles.

3.º Cos empregos ou cargos dotados ou retribuídos pola Administración do Estado, as Cortes Xerais, a Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios e calquera entidades, organismo ou empresas dependentes de uns ou outras.

4.º Con  empregos de todas clases nos Tribunais e Xulgados de calquera orde xurisdicional.

5.º Con todo emprego, cargo o profesión retribuída, salvo la docencia o investigación xurídica, así como la produción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicacións derivadas de aquela, de conformidade co  disposto en la lexislación sobre incompatibilidades do persoal ó servicio das Administracións  Públicas.

6.º Co exercicio de la Avogacía y de la Procuradoría.

7.º Con todo tipo de asesoramento xurídico, sexa ou non retribuído.

 

Presentación da documentación necesaria e prazo:

– Instancia dirixida á Alcaldía.

 – Copia compulsada do DNI.

 – Declaración de non estar incurso nas causas de incapacidade previstas no artigo 303 da LOPX, así como nas incompatibilidades sinaladas no artigo 389 da citada lei.

 – Xustificación de méritos que poida alegar.

 

Prazo de presentación:

– Data límite o 16 de abril, 15 días hábiles dende a publicación do anuncio do BOP o 22 de marzo.

 

Máis info: no 988402008 ou no concello preguntando por Carmen.

Axudas a apicultura da Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia a través da  ORDE do 9 de marzo de 2018, establece un réxime de axudas a APICULTURA.

Obxecto:

En réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade das axudas contías e límites:

Aquelas actividades ou investimentos encamiñados a:

 1. Liña A. Prestar información e asistencia técnica a apicultura. A esta liña solo poderá optar as agrupacións de apicultura.
 2. Contratación de técnicos e especialistas en apicultura para a información e asistencia técnica ós apicultores apícola, loita contra agresores da colmea, así como asesoramento global na produción. ( Poderá subvencionarse a contratación dun máximo de 2 técnicos por asociación, sendo necesariamente o primeiro deles un licenciado en veterinaria. A axuda para a contratación de técnico veterinario poderá ser de ata o 90% do seu custo, cunha limitación de 27.000€, e non poderá ser superior ó valor de 1€ por colmea rexistrada na correspondente agrupación. A axuda para a contratación de 2 técnicos titulados poderá ser de ata o 70% do seu custo, cunha limitación de 21.000€, e non poderá ser superior ó valor de 0,5€ por colmea rexistrada na correspondente agrupación. En todo caso, o importe máximo da axuda nesta liña non superará os 48.000€).
 3. Organización e celebración de cursos e xornadas de formación apicultores formación continuada dos técnicos e especialistas.(Poderá subvencionarse ata o 90% do seu custo).
 4. Sistemas de divulgación técnica, a través de folletos, catálogos e outras publicacións, así coma de soportes audiovisuais e informáticos. ( Poderá subvencionarse ata o 90% do seu custo).
 5. Liña B. Loita contra as agresións e enfermidades da colmea, en particular contra a varroase.
 6. Adquisición de tratamentos quimioterápeuticos e/ ou tratamentos compatibles coa apicultura ecolóxica e contra a varroase. (Poderá subvencionarse ata o 80% do seu custo, cun máximo de 4€ por colmea, e co límite de 18.000€ para o caso de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas).
 7. Sobrealimentación das colmeas. (Poderá subvencionarse ata o 50% do seu custo co límite de 2€ por colmea. Unicamente poderán optar os apicultores beneficiarios da axuda establecida na liña B.1anterior).
 8. Renovación e purificación da cera. ( Poderá subvencionarse ata o 50% do seu custo co límite de 6€ por colmea unicamente poderán optar a esta liña os apicultores beneficiarios da axuda establecida na liña B.1.
 9. Liña C. Racionalización da transhumancia.
 10. Adquisición, conservación e mellora dos medios de transporte. Material para o manexo das colmeas: guindastres, mallas de cobertura, cambio del colmeas para obter meles mono florais, sistemas móbiles de extracción de mel e outros útiles e equipamento necesario para facilitar a transhumancia, con excepción de vehículos de transporte, combustible, produtos para a alimentación das abellas e cera. Poderá subvencionar ata o 70% do seu custo.
 11. Sistemas de protección ou vixilancia antirroubo ou de xeolocalización  integrados nos cadros das colmeas. Poderá subvencionarse ata o 70% do seu custo.
 12. Mellora e acondicionamento de asentamentos, camiños, sendas. Serán subvencionables soportes para illar as colmeas, traballos e utensilios de roza, peches portátiles para a protección dos asentamentos fronte a depredadores e aqueles outros que a xuízo do órgano xestor sexan compatibles con esta liña. Non será subvencionable a realización de traballos con maquinaria pesada para o movemento de terras. Poderá subvencionarse ata o 70% do seu custo.
 13. Cota de subscrición de seguros de responsabilidade civil das colmeas sempre que as pólizas non cubran as garantías xa incluídas no sistema de seguros agrarios combinados. A esta liña poderán acollerse tamén os apicultores con colmeas estantes. Poderá subvencionarse ata o 50% do seu custo cun límite de 0,5 € por colmea asegurada.
 14. Liña E. Medidas de apoio a repoboación dos efectivos apícolas españois.
 15. Cría de raíñas de razas autóctonas para a reposición de baixas, sempre que cubran as necesidades financeiras para atender as solicitudes da medida anterior.
 16. Investimento para a cría de raíñas (núcleos de fecundación, incubadoras, material para inseminación artificial de raíñas). (Para os 2 casos poderá subvencionarse ata o 50% do custo de actuación, cun límite máximo de 5€ por colmea).

 

 

 

Beneficiarios e requisitos:

 1. Poderán optar ás axudas previstas:
 2. Aquelas persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas incluídas aquelas de titularidade compartida mencionadas na Lei 35/2011, do 4 de outubro, sobre a titularidade compartida das explotacións agrarias.
 3. Cooperativas apícolas, organizacións representativas e asociacións de apicultores con personalidade xurídica propia, integradas por apicultores que cumpran os requisitos da letra a.
 4. Requisitos:
 5. Estar inscrito no Rexistro Oficial Apícola da Comunidade Autónoma de Galicia con anterioridade ó primeiro de xaneiro do ano 2018, fóra daqueles titulares que adquirisen a dita titularidade ante o falecemento, xubilación ou incapacidade laboral do titular sempre que o novo titular adquira a titularidade do anterior e fose parente ata o 4º grao, exceptúanse os casos de forza maior.
 6. Realizar polo menos un tratamento ó ano fronte á varroase, de acordo co que se establece no programa nacional de loita e control das enfermidades das abellas do mel.
 7. Dispoñer dun seguro de responsabilidade civil.
 8. Cumprir as previsións contidas no Real Decreto 209/2002, do 22 de febreiro, polo que se establecen as normas de ordenación das explotacións apícolas.
 9. Ser titulares dunha explotación con máis de 50 colmeas, se solicitan axuda para realizar a transhumancia.
 10. Ter efectuada a declaración censual anual obrigatoria referida o 31 de decembro de 2017.As alvarizas abandonadas e as colmeas mortas non darán dereito o cobramento de axudas do seu titular .
 11. Un mesmo apicultor só poderá ser beneficiario de axuda por unha mesma actuación de forma única para cada unha das súas colmeas, ben a título individual, ben como integrante dunha cooperativa ou asociación ou agrupación de produtores.
 12. Documentación complementaria necesaria:
 13. As persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas, integradas ou non nunha asociación ou organización de apicultores, presentarán solicitudes individuais e achegarán á solicitude a seguinte documentación:
 14. No caso de representación, exixirase autorización para facer a solicitude.
 15. Fotocopia ou copia dixitalizada das seguintes follas do libro rexistro de explotación apícola, en función do formato de libro de que dispoña o apicultor (caderno de explotación apícola e de transhumancia), onde figure a documentación referente o número de colmeas, tipo e clase de explotación.
 16. Validación anual favorable ou autorización por parte dos servizos veterinarios oficiais do ano 2017. No caso de que na  citada folla non figure o código REGA do titular , entón deberá achegarse tamén a fotocopia ou copia dixitalizada da folla onde aparece reflectido o dito código.
 17. Nas axudas da liña de loita contra as agresións e enfermidades da colmea, declaración de responsable do veterinario de compromiso previo de execución e posterior xustificación do programa.
 18. Programa da actuación que pretende desenvolver: memoria onde figuren os datos do apicultor, número de colmeas, descrición dos investimentos e finalidade deles, incluíndo orzamentos ou facturas pro forma dos investimentos, desagregados para cada unha das liñas para as cales se solicita axuda.
 19. Dispoñibilidade dos terreos nos cales pretenda facer os asentamentos das alvarizas, así como permisos ou licenzas das obras que pretenda realizar para a colocación das colmeas e/ou de adecuación ou mellora dos accesos, de ser o caso.
 20. Memoria explicativa da realización da transhumancia (resumo e esquema da situación de orixe das colmeas e do destino onde se pretende realizar para a transhumancia e datas probables do movemento), de ser o caso.
 21. Xustificación da exclusividade dos equipamentos para a actividade transhumante, se é o caso.
 22. Xustificación de ter subscrito un seguro de responsabilidade civil mediante a fotocopia dixitalizada da póliza do seguro en vigor onde se especifique o nome do titular, o código REGA da explotación e o número de colmeas aseguradas e o xustificante bancario do seu pagamento.
 23. Documentación que acredite, de ser o caso, o cumprimento dos criterio sinalados para zona desfavorecida, explotación agricultura ecolóxica ou unha cooperativa agrícola:
 • Certificación de Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Mel de Galicia que acredite que o solicitante pertence a ela na data do 1 de xaneiro do ano de presentación da solicitude.
 • Certificación do Consello Regulador de Agricultura ecolóxica de Galicia que acredite que o solicitante pertence a el na data do 1 de xaneiro do ano de presentación da solicitude.
 • Certificación da cooperativa apícola que acredite que o solicitante é socio dela na data do 1 de xaneiro da presentación da solicitude.

 

 

Prazo e forma de presentación da solicitude:

 • O prazo de presentación das solicitudes será de 1 mes (dende o 24 de marzo o 24 de abril de 2018).
 • As solicitudes presentáranse preferiblemente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

 

 

Para máis información chamar ao teléfono 988402008 e preguntar por Rocío.

 

 

 

 

 

 

Competencias Claves

O Concello de Boborás informa da nova convocatoria para a obtención das Comptencias Clave, preciso para poder acceder a certos curso como o de Atención Sociosanitaria.

 

 • OBXECTO:

Son probas de avaliación en competencia clave para ó acceso as accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

 • COMPETENCIAS CLAVE QUE SE CONVOCAN:

Convócanse probas nos dous niveis de cualificación profesional 2 e 3 e nas seguintes competencias claves:

 1. Comunicación en lingua galega.
 2. Comunicación en lingua castelá.
 3. Comunicación en lingua estranxeira (inglés).
 4. Competencia matemática.

 

Prazo de presentación das solicitudes:  Desde o 27 de febreiro ata o 23 de marzo de 2018.

 

LUGAR E HORARIOS DAS PROBAS DE AVALIACIÓN:

 

Para máis información pódese consultar a resolución do 16 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral DOG Nº40 páxinas 11659 e seguintes ou pedir información na casa do Concello ou achegarche ao Concello de Boborás ou chamar ao teléfono 988402008 preguntando por Rocío.

Aberto o prazo para inscribirse na Agrupación de Protección Civil de Boborás

O Pleno do Concello de Boborás aprobou por unanimidade  iniciar o expediente de creación dunha Agrupación de Protección Civil local, un servizo voluntario e moi preciso para mellorar a seguridade da veciñanza en diferentes ámbitos.

As persoas interesadas poden anotarse cubrindo a ficha que se lle falicitará nas oficinas do Concello.

 

Para máis información pódese chamar ao concello; 988402008.

O Concello de Boborás aproba un orzamento de case millón e medio de euros

O Concello de Boborás celebrou hoxe un pleno extraordinario no que se aprobaron os orzamentos para o 2018, a adhesión como Concello Doing Bussines Galicia, o Plan Normativo Anual e a creación dunha Agrupación de Protección Civil.

O orzamento foi aprobado soamente cos votos a favor do grupo de goberno, durante a súa defensa a portavoz popular; Patricia Torres explicou que “presentamos e defendemos uns orzamentos axustados e realistas. Aprobados con superávit para que xa de por si cumpran coa regra de gasto. A previsión de ingresos é de 1.497.454,19 euros e a de gastos 1.455.191,77 euros.”

Así mesmo recalcou que son “uns orzamentos que segundo o informe de intervención cumpren estabilidade orzamentaria, regra de gasto e co limite de endebedamento que se establece para as institucións locais, no que imos máis que sobrados ao ter débeda 0”, apuntou Torres.

Neste sentido explicou Patricia Torres que “aumentamos as inversións, que ascenden a un total 231.645,83 euros, o ano pasado eran de 194.496 euros,  sen incluír todas as subvencións que están en trámite e que melloraran as infraestruturas existentes e faranse outras novas. Con estes orzamentos mantemos todos os servizos prestados ata o de agora, servizos de vital importancia para a nosa veciñanza.”

En canto os ingresos a portavoz do grupo de goberno indicou que “ os ingresos cos que contamos son principalmente os procedentes do Imposto de Bens e Inmobles, con 282.000 euros, o Importo de Vehículos de Tracción Mecánica con 109.000 euros, o Imposto de Actividades Económicas con 85.000 euros, saneamento e abastecemento 150.000 euros, recollida de lixo 99.000 euros, Imposto sobre o Aproveitamento do voo: 12.000 euros e as transferencias da Administración do Estado con 416.854 euros e da Comunidade Autónoma con 225.000 euros. A maiores de subvencións que xa ingresan todos los anos como o Plan Provincial, subvención de empregabilidade, mocidade, subvencións da xunta e da deputación para o PAI.”

O grupo de goberno considera que a aprobación deste documento é moi importante para seguir traballando e mellorando o Concello de Boborás, e a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas.

Así mesmo durante a sesión plenaria, tamén se aprobou por unanimidade o Plan Anual Normativo no que se inclúen todas as areas e ordenanzas que van ser modificadas ao longo do ano 2018. Neste punto, o grupo de Goberno desvelou que están a traballar para facer unha nova baixa no tipo impositivo nos recibos dos Impostos de Bens e Inmobles, que nestes momentos se sitúa no 0,47.

Na mesma liña ía o punto da orde do día na que o Concello incoaba o expediente de adhesión a plataforma da Xunta de Galicia, “Concello Doing Bussines” coa que implicaba tamén a modificación das ordenanzas do ICIO, IAE e IBI para a empresas de nova creación ou ampliación das existentes, sempre que supoñan aumento do emprego, que suporían bonificacións nos mesmos do 95% da mesma cando se creen máis de 20 postos de traballo, do 75% cando sexan entre 10 e 20 postos de emprego e o 50 % cando sexan menos de 10. O Concello que nestes momentos non ten area empresarial, tamén se adhire para poder desfrutar dos beneficios que a Xunta a hora de tramitar subvencións lle concede as concellos adheridos.

Finalmente, o Concello por unanimidade aprobou iniciar o expediente de creación dunha Agrupación de Protección Civil no Concello de Boborás, un servizo voluntario e moi preciso para mellorar a seguridade da veciñanza en diferentes ámbitos. Neste sentido o Concello ten xa varias persoas interesadas en formar parte desta entidade.

Información pública Concello Emprendedor

O Concello de Boborás ten interese en convertirse en Concello emprendedor no que se exisen que se aproben unha serie de bonificacións para favorecer a instalación de novas empresas no Concello, e pola que  se propón unha bonificación no  Imposto de Bens Inmobles, no ICIO  e no IAE.

Por todo isto, sometese a información pública dita información aos efectos oportunos.

 

CONSULTA E DESCARGA AQUÍ O EDICTO EDICTO PUBLICACION INFORMACION PUBLICA

ENTROIDO CONCELLO DE BOBORÁS 2018

O Concello de Boborás terá o 10 de febreiro a partir das 19.00 hora unha gran festa na praza ubicada detrás do concello, que estará amenizada polo grupo IMPERIO. Ademais para todos os asistentes haberá chocolate con churros, e para os máis pequenos hinchable, obradoiro de maquillaxe e agasallos.

O luns 12 de febreiro correranse os Rodos en Pazos de Arenteiro. O punto de encontro será o bar A Ponte ás 21.30 horas. O remata haberá uns pinchos gratuítos para os asistentes, así que preparade os vosos rodos.

 

Animadevos a participar. Totalmente gratuíto.

 

Máis información: cultura@boboras.gal ou 988402008.

AXUDAS PARA PALIAR OS DANOS PRODUCIDOS POLO LOBO (Orde 12 de decembro de 2018).

OBXECTO:

Axudas a favor das persoas titulares de actividades gandeiras afectadas polos ataques do lobo ás reses da súa explotación, coa finalidade de compensar os danos ocasionados no seu gando.

 

BENEFICIARIOS:

As persoas propietarias de todo tipo de gando que fora afectado polos ataques dos lobos.

REQUISITOS:

O gando polo que se solicita a axuda deberá cumprir os seguintes requisitos:

 1. Pertenecer a unha explotación incluída no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras de Galicia.
 2. O gando (ovino, bovino e cabrún) deberá cumprir cos requisitos sanitarios establecidos.

 

PRAZO:

Esta orde comprende axudas para danos que se comuniquen desde o 1 de octubre de 2017 ata o 30 de setembro de 2018.

 • Para os danos entre o 1 de outubro de 2017 e o 12 de decembro 2018, o prazo de presentación é de 45 días naturais, desde o 1 de outubro.
 • Para danos entre o 13 de decembro de 2017, o prazo de presentación son 45 días naturais dende a comunicación do dano.

 

COMUNICACIÓN DO DANO:

O dano producido polos ataques do lobo, déberase poñer en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, por parte dos propietarios das reses mediante unha chamada o 112  que deberá ser:

 • Nas 24 horas seguintes o ataque no caso do réxime intensivo.
 • Nas 72 horas no caso de réxime semiextensivo ou extensivo.

 

Se precisa máis información e axuda póderán recibila  no Concello.

PROGRAMA DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS E VIVENDA: DO BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL PLAN rehaVIta, PLAN GALEGO DE REHABILITACIÓN, ALUGAMENTO e mellora de acceso a vivenda 2015-2020.

BENEFICIARIOS:

O programa está destinado a atender as seguintes unidades familiares:

 1. Aquelas que precisen dunha axuda para o arrendamento da súa vivenda, por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que lle interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
 2. As vítimas de violencia de xénero que no momento da solicitude se atopen residindo nin recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollemento.
 3. Aqueles que fosen privadas da súa vivenda habitual por danos como incendios e inundacións…
 4. Aqueles que sendo beneficiarios do programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención de dito programa e rematase o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos 9 meses anteriores a data de presentación da solicitude.
 5. Os que sendo arrendatarias dunha vivenda de promoción pública do Instituto Galego de Vivenda e Solo.
 6. Aquelas que por concorreren circunstancias de emerxencia social non acaden o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de Vivendas baleiras e a comisión do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa

 

REQUISITOS.

 

 1. As unidades familiares teñen que cumprir os seguintes requisitos:

 

 1. Que estén empadronados na Comunidade Autónoma de Galicia, durante  polo menos  os 12 meses anteriores á data de presentación da solicitude.
 2. Que sexan titulares ou estén en condicións de suscribir un contrato de arrendamento nun Concello de Galicia.
 3. Que a vivenda obxecto de contrato sexa ou vaia ser o seu domicilio habitual e permanente.
 4. Que a renda mensual do contrato de arrendamento non supere os importes mensuais de :
 • 400€ para vivendas situadas en (A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo).
 • 350€ para vivendas situadas entre outros concellos en Allariz, A Rúa,  O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín, Xinzo de Limia  t.c.
 • 300€ para vivendas situadas nos resto dos concellos (Boborás).
 1. Que os ingresos da unidade de convivencia da persoa beneficiaria computados según esta Orde, sexan iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM .
 2. Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da unidade de convivencia teña vinculo de matrimonio, relación estable análoga coa persoa arrendadora. E que non existan vínculos de parentesco por consanguinidade adopción, ou afinidade ata o 2º grao coa persoa arrendadora.
 3. Que nin o solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia, teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou usufructo salvo que se trate de dunha vivenda insuficiente ou inadecuada, por razón de habitabilidade e mobilidade.
 4. Que non poidan ser arrendatarias de vivendas xestionadas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo.
 5. Que as persoas socilitantes e os membros da unidade de convivencia estén o día nas súas obrigas tributarias e da Seguridade Social, nin ter pendente ninguha débeda coa Administracíón Pública.

 

 

 1. No caso de persoas afectadas pola interposición dunha demanda de desafiuzamento deberán cumprir ademais dos requisitos numerados no apartado 1, debe cumprir os seguintes:
 2. Entre a comunicación da interposición da demanda e a presentación da solicitude da axuda non transcorresen máis de 6 meses.
 3. Que o contrato de arrendamento obxecto do desafiuzamento tivese unha duración superior os 12 meses,.
 4. No caso de mulleres procedentes do colectivo de vítimas de violencia de xénero deberán cumprir ademais dos indicados no primeiro apartado os seguintes requisistos:
 5. Que a situación de violencia de xénero se producise no seo dunha relación de convivencia.
 6. Que teña cesado a convivencia nos 12 meses anteriores á presentación da solicitude.
 7. Que na data de presentación da solicitude leven residindo alomenos 2 meses nun recurso de acollida dos integrados na Rede galega de Acollemento para mulleres.
 8. Que o documento acreditativo da situación de violencia fose emitido dentro dos 6 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
 9. Que a orde de protección ou calquera outra medida cautelar esté vixente na data de presentación da solicitude e se manteña na data de resolución desta axuda.
 10. No caso de unidades de convivencia privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible como incendios, inundacións ademais dos requisitos sinalados no apartado 1 será necesario que a situación que a circunstancia imprevisible se producise nos 6 meses anteriores á presentación da solicitude.
 11. No caso de unidades de convivencia que, tendo sido beneficiarias do Programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención de dito programa rematase o período máximo desta axuda nos 9 meses anteriores a data de presentación da solicitude e ademais dos requisitos do apartado 1 debe cumprir os seguintes.
 12. Que non lles interpuxesen unha demanda por danos causados na vivenda alugada a través do citado programa.
 13. Que non teñan débedas derivadas de subministracións dos recibos de auga, electricidade ou gas da vivenda alugada a través do Programa Aluga por un período superior os 2 meses.
 14. Que non perdesen o dereito nin rennciasen á subvención do programa Aluga antes de rematar o seu período máximo.
 15. No caso de unidades de convivencia ás cales, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do Instituto Galego de Vivenda e Solo , lle finalizase a vixencia do seu contrato, ademais dos requisitos sinalados no apartado 1, será necesario que entre a finalización do contrato  de arrendamento e da presentación non transcorresen  máis de 3 meses.
 16. No caso de unidades de convivencia ás cales, por concorreren circunstancias de emerxencia social e non acadaren o límite mínimo de ingresos establecidos no Programa de Vivendas Baleiras a comisión de seguimento e coordinación de dito programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa. Ademais de cumprir os requisitos sinalados no apartado 1 , será necesario que a circunstancia excepcional que motiva a proposta de adxudicación da comisión de seguimento e coordinación do Programa  de vivendas baleiras resulte acreditada en virtude dos servicios sociais  do respectivo concello.
 17. Non poderán ser beneficiarias deste programa aquelas persoas que tivesen concedida esta axuda nos 3 anos anteriores á data de presentación da nova solicitude , así como aquelas que esgotasen o período máximo de desfrute desta axuda.

 

IMPORTE MENSUAL DA AXUDA.

 

 • 200€ mensuais para contratos de vivendas situadas nos  Concellos de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo).
 • 175€ mensusis para os contratos de vivendas situados nos Concellos de Allariz, A Rúa, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín, Xinzo de Limia  t.c.
 • 150€ mensuais para contratos para vivendas situadas nos resto dos concellos (Boborás).

( O importe mensual da axuda non poderá ser superior á renda da vivenda).

A axuda ten carácter anual, de xeito que cada unidade de conivencia só poderá percibir unha suvención de 12 bonos mensuais.