ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR NO CONCELLO DE BOBORAS (Anuncio publicado o 22 marzo de 2018 no BOP).

Requisitos para ser Xuíz/a de Paz:

  • Ser español
  • Maior de 18 años.
  • Non ter a idade de xubilación prevista en el articulo 386 LOPJ.
  • No estar incurso en causa de incapacidade como:
  • Impedimentos físicos o psíquicos para el exercicio da función xudicial.
  • Haber sido obxecto de condena por delito doloso, mentres no se obteña a  rehabilitación.
  • Haber sido obxecto de procesamento o inculpación por delito doloso en tanto no se obteña la absolución o se dicte auto de sobresemento.
  • Non atoparse en el pleno exercicio dos dereitos civís.

 

O cargo de Xuíz de Paz é incompatible:

1.º Co exercicio de calquera outra xurisdición allea a do Poder Xudicial.

2.º Con calquera cargo de elección popular o designación política do Estado, Comunidades Autónomas, Provincias e demais entidades locais e organismos dependentes de calquera deles.

3.º Cos empregos ou cargos dotados ou retribuídos pola Administración do Estado, as Cortes Xerais, a Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios e calquera entidades, organismo ou empresas dependentes de uns ou outras.

4.º Con  empregos de todas clases nos Tribunais e Xulgados de calquera orde xurisdicional.

5.º Con todo emprego, cargo o profesión retribuída, salvo la docencia o investigación xurídica, así como la produción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicacións derivadas de aquela, de conformidade co  disposto en la lexislación sobre incompatibilidades do persoal ó servicio das Administracións  Públicas.

6.º Co exercicio de la Avogacía y de la Procuradoría.

7.º Con todo tipo de asesoramento xurídico, sexa ou non retribuído.

 

Presentación da documentación necesaria e prazo:

– Instancia dirixida á Alcaldía.

 – Copia compulsada do DNI.

 – Declaración de non estar incurso nas causas de incapacidade previstas no artigo 303 da LOPX, así como nas incompatibilidades sinaladas no artigo 389 da citada lei.

 – Xustificación de méritos que poida alegar.

 

Prazo de presentación:

– Data límite o 16 de abril, 15 días hábiles dende a publicación do anuncio do BOP o 22 de marzo.

 

Máis info: no 988402008 ou no concello preguntando por Carmen.