O Concello de Boborás ten interese en convertirse en Concello emprendedor no que se exisen que se aproben unha serie de bonificacións para favorecer a instalación de novas empresas no Concello, e pola que  se propón unha bonificación no  Imposto de Bens Inmobles, no ICIO  e no IAE.

Por todo isto, sometese a información pública dita información aos efectos oportunos.

 

CONSULTA E DESCARGA AQUÍ O EDICTO EDICTO PUBLICACION INFORMACION PUBLICA