Category: concello
Axudas para material escolar do Concello de Boborás

O Concello de Boborás abre o prazo de solicitude das axudas de material escolar ata o 15/12/2018. A continuación veñen detalladas as bases reguladoras, para calquera dúbida pode consultar nas oficinas do concello ou no teléfono de contacto 988 402 008.

PREME EN SOLICITUDE PARA OBTER OS FORMULARIOS:

SOLICITUDE

Bases reguladoras que rexerán a convocatoria das axudas para adquisición de material escolar do alumnado de educación infantil, primaria e secundaria para o curso académico 2018/19.

 

PRIMEIRA: Obxecto da convocatoria.

As axudas convocadas mediante as presentes bases, teñen como obxecto o cofinanciamento de material escolar dos alumnos que cursen educación infantil, primaria e secundaria.

Concíbense como un apoio ás familias empadroadas no Concello de Boborás con dificultades socioeconómicas que dificulten a correcta escolarización dos alumnos.

 

SEGUNDA: Orzamento.

O orzamento dispoñible para a concesión das axudas, ascende á cantidade de 1.166,66 €. No caso de que a demanda supere o orzamento dispoñible, priorizarase a concesión segundo a puntuación obtida despois da correspondente baremación, ata esgotar o orzamento.

 

TERCEIRA: Beneficiarios.

Poderán ser beneficiarias as familias que cumplan os seguintes requisitos:

 1. Estar empadroados todos os membros da unidade familiar (pai e/ou nai e fillo para o que se solicitan as axudas) no Concello de Boborás.
 2. Ter fillos matriculados para o curso escolar 2018/19 en educación infantil, primaria ou secundaria. No caso de educación infantil e primaria, será requisito indispensable que se atopen matriculados no CEIP Nosa Señora de Xuvencos, exceptuando ós alumnos dos lugares de Astureses que  teñen asignados os centros educativos de O Carballiño.
 3. Que a renda per cápita anual non supere uns ingresos netos de 6.000 €. Computaranse os ingresos de todos os membros da unidade familiar. A estes efectos, enténdese por unidade familiar os pais dos menores escolarizados así como todos os descendentes e ascendentes que convivan no mesmo domicilio.

Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2017 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

A renda neta per càpita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á declaración da renda do exercicio 2017:

– Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible de aforro.

– Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación.

Segundo isto, a renda familiar para os efectos da autodeclaración é o resultado de facer as seguintes operacións coa declaración do IRPF:

casiña 392+ casiña 405-casiña 537

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar.

O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

Se solicitado o borrador na AEAT esta unicamente comunica os datos fiscais, e polo tanto non o remite, para determinar a renda dos  membros computables que obteñan ingresos propios seguirase o procedemento descrito no punto primeiro e do resultado restaranse os gastos deducibles e as retencións ou pagamentos á conta efectuados.

 

Aclaracións para determinar correctamente a renda anual familiar

– Para determinar a renda anual familiar hai que sumar as rendas obtidas por todas as persoas que integran a unidade familiar. Nesta operación poden presentarse varias situacións:

-Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante dela, perciben rendas e teñen obriga de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas individualmente- que é o habitual- ou ben, da declaración conxunta.

-Unidades familiares nas que ambos cónxuxes , ou calquera outro integrantes perciben rendas pero só un deles ten a obriga de presentar a declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, para o membro da unidade que presentase declaración do IRPF máis importe que resulte, para o outro integrante da unidade familiar, dos datos do borrador doo IRPF agás os datos que figuren na casiña 537 correspondente á cota resultante da autoliquidación, dado que o contribuinte non presentou a declaración polo IRPF. No caso de que un dos membros en vez de borrador dispoña dun certificado de imputación de rendas, para realizar o cálculo dos seus ingresos deberá sumar os rendementos íntegros e restar os gastos deducibles e as retencións ou pagamentos a conta efectuados.

-Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan obriga de presentar declaración da renda ou ben cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita á tributación no IRPF. Nestes supostos ,os interesados deberán consignar os datos do borrador do IRPF ou no seu caso os datos que figuren no certificado de imputación de rendas do mesmo xeito que no apartado anterior.

 1. A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas.

 

 1. Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per cápita da unidade familiar.

 

CUARTA: Contía das axudas.

 • Alumnos de infantil: 70 euros por beneficiario
 • Alumnos de primaria: 90 euros por beneficiario
 • Alumnos de secundaria: 110 euros por beneficiario

 

Estas axudas serán incompatibles con calquera outra axuda solicitada para o mesmo concepto (material escolar en outras Administracións).

 

QUINTA: Solicitude e documentación.

As solicitudes presentaranse no Rexistro xeral do Concello de Boborás ou segundo o establecido no artigo 16 da ley 39/2015, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Acompañaranse da seguinte documentación:

 1. Fotocopia do DNI do/a solicitante, pasaporte ou NIE.
 2. Fotocopia do Libro de Familia.
 3. Certificado de convivencia.
 4. Acreditación da situación económica e laboral de todos os membros da unidade de convivencia: declaración da renda do 2017. No caso de non estar obrigado a presentala, requerirase o certificado negativo de Facenda e os xustificantes que acrediten os ingresos (certificado do INEM sobre as prestacións de desemprego, certificado de pensións, convenio regulador, de ser o caso, ou calquera outro documento que acredite ingresos). De non poder acreditar documentalmente a situación económica, será preciso a presentación de Declaración xurada.
 5. Informe de vida laboral para os membros da unidade familiar en idade laboral.
 6. Tarxeta de demandante de emprego, de ser o caso.
 7. Fotocopia do certificado do grao de discapacidade e/ou valoración de dependencia, de ser o caso.
 8. Certificado do centro educativo que acredite a matrícula e o nivel escolar que cursa o alumno.
 9. Certificado do número de conta.
 10. Facturas acreditativas do gasto en material escolar no caso de que éste xa fose realizado.

 

SEXTA:TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Será designado polo alcalde e terá a seguinte composición:

– Presidente: A traballadora social do Concello.

-Secretario: Un funcionario   da Corporación, persoal laboral fixo da Corporación , habilitado de carácter nacional.ou da Deputación de Ourense designados pola Alcaldía.

-3 vogais: funcionarios ou traballadores do Concello,ou habilitado de carácter nacional. ou da Deputación de Ourense designados pola Alcaldía.

 

SÉTIMA: Procedemento.

Unha vez presentadas as solicitudes no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera outro medio recollido no artigo 16 da ley 39/2015, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, procederase á valoración por parte do Tribunal  da documentación presentada e a posterior baremación para establecer unha orde de prioridade, no caso de que sexa preciso. De existir expedientes coa mesma puntuación e esgotar o crédito dispoñible, terá prioridade o que posúa unha menor renda.

O órgano competente para a instrucción será a Concelleira de Cultura.

O órgano competente para resolver a concesión ou denegación será o Alcalde-presidente, en base á proposta do Tribunal de Valoración unha vez realizada a avaliación e baremación.

Comunicarase a resolución á persoa interesada no prazo dunha semana.

 

OITAVA: Criterios de avaliación e baremo.

Teránse en conta os seguintes factores para determinar unha puntuación segundo o maior grao de necesidade:

 1. Situación socioeconómica:
 • Familia na que o sustentador principal se atope en situación de desemprego: 5 puntos.
 • Familia numerosa: 5 puntos.
 • Familia monoparental: 3puntos.
 • Familia na que algún membro teña recoñecido o grao de discapacidade e/ou valoración de dependencia: 3puntos.
 • Familia na que o sustentador principal sexa víctima de violencia de xénero: 5puntos.
 1. Factores sociais:
 • Familia incluída no Programa de Educación Familiar: 5puntos.
 • Familia beneficiaria de RISGA: 5 puntos.

 

NOVENA: Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo será de un mes a partir do día seguinte á súa publicación no BOE.

 

DÉCIMA: Xustificación e pago das axudas.

Procederase ó pago da axuda concedida unha vez sexa presentada a factura ou facturas oficiais correspondentes ós gastos en material escolar. A data límite para a presentación de facturas será o 15 de decembro de 2018.

 

O Concello de Boborás invirte 230.000 euros en melloras de estradas
O Concello de Boborás neste ano 2018 fai unha inversión de 230.000 euros en melloras en estradas.
As estradas afectadas:
Plan Marco 2017/2018: 65.000 euros
– Acceso N541 a Rodás- As Quintás (Xuvencos)
– Acceso a Paredes (Albarellos)
– O Curro (Feás)
– Acceso N541 á Fenteira
 
Plan Marco 2018/2019: 65.000 euros
– Camiño agrícola en Brués dende Santa Isabel.
– Estrada dende Cameixa a Albarellos, tramo dende o cruce de San Bartolomeu a Parada de Cameixa.
– Camiño de Cameixa a Figueiro, o que pasa polo campo da festa.
– Estrada entre Ventosa e Ensalde.
– Acceso dende N-541 a Fonte Moreiras e logo a Moreiras.
 
Plan Provincial 2018: 100.000 euros
– Núcleo de Paredes a Distriz, continuando o tramo feito co Plan Marco.
– Tramos dañados no Gabián polo paso dos camións de madeira.
– Estrada de Moldes a Nonás.
-.Acceso dende N541 a Moreiras incluíndo a Praza do Cruceiro.
– Estrada de Godás o Eixán.
– Estrada o seu paso no núcleo da Fenteira.
– Rúa da Cruz e da Laxa en Feás.
– Acceso a Parada de Cameixa dende Vilanova e rúa do Domo e entorno da Capela.
 
En breves anunciaremos outras actuacións na mesma liña.
 
Aberta inscrición para o Programa de Conciliación Laboral

O Concello de Boborás pon novamente por terceiro ano consecutivo o programa de Conciliación Laboral en apoio o horario escolar. Os horarios no mes de setembro serán das 7.15 horas ás 9.15 horas da mañá, e de 14.15 horas ás 18.00 horas. A partir do mes de outubro serán de 7.15 a 9.30 horas e pola tarde de 16.00 a 20.30 horas.

Inscrición aberta durante todo o curso. Servizo gratuito para as familias, financiado polo Concello de Boborás e a Deputación de Ourense.

 

Para máis información chamar ao 988402008.

 

Pincha aquí para descargar a ficha de inscrición:

Inscric. Conciliación Boborás 18-19

Éxito na I edición da Feira do Castro de Moldes

O Concello de Boborás en colaboración cos veciños de Moldes, recuperaron a xa esquecida Feira do Castro. Nesta primeira edición cun éxito de participación os asistentes puideron ver como se traballan os antigos oficios, mercar nos postos, participar en diversas actividades e comer no tradicional xantar a base de pulpo e churrasco, todo amenizado pola música dos Biruxes e As Faíscas de Boborás.

II EDICIÓN DA FESTA “A BATALLA. 1809” EN PAZOS DE ARENTEIRO

O Concello de Boborás e a Asociación Cultural A Batalla organizan a 2ª edición da festa de recreación histórica “A Batalla. 1809” que recrea os feitos acontencidos o 2 de marzo de 1809 cando 300 valerosos autóctonos capitaneados por Cachamuiña se enfrentaron contra 1000 soldados do exército francés de Napoléon na Ponte da Cruz, evitando o avance das mesmas. A cita será o 18 e 19 de agosto en Pazos de Arenteiro, no término municipal de Boborás.

Tralo éxito do ano pasado, nesta ocasión os voluntarios preparan con ansia esta segunda edición na que se estrearán os traxes dos soldados recreando o do rexementos do 66, un dos que se atopaba en Ourense no momento do enfrentamento. Así mesmo, os galegos tamén lucirán as vestimentas da época.

Ademais coma o ano pasado as esceas feitas polos propios voluntarios, que suman 80 persoas,  sorprenderán a todos os asistentes, completando un programa cheo de actividades.

Ven e víveo!!

O Concello inviste 65.000 euros en mellora de estradas co Plan Marco 2018/2019

O Concello de Boborás vai acometer obras de mellora en varias estradas do municipio por valor de 65.006,04 euros, que se suman os 65.000 euros anunciados semanas antes. Estes traballos que comezarán nas próximas semanas e estarán rematados antes do outono de 2018. Desta cantidade, 53.724 euros son aportados a través do Plan Marco 2018/2019 da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural, mentres que a contía de 11.282,04 euros correspondente o IVE será asumido polo propio Concello.

Así as actuacións a realizar son as seguintes: vial na parroquia de Brués, paralelo a rúa de Santa Isabel, estrada de Cameixa a Albarellos, camiño que comunica o lugar de Cameixa con Figueiroa pasando por onde o campo da festa, a que vai de Ensalde a Ventosa e o acceso dende a N-541  Fonte Moreiras chegando a Moreiras.

Desta maneira os traballos consistirán na reparación do firme, con eliminación de raiceiras onde existan, bacheo e cobertura asfáltica así como limpeza da vexetación existente nas beiras das mesmas. No caso de Brués, ademais ten que colocarse sistemas de drenaxe posto que na actualidade é un vial no que acumula moita auga cando chove.

O Concello de Boborás anunciará nos próximos días novas actuacións estradas municipais para este 2018.

Convocatoria contratación brigadas de incendios 2018

O Concello de Boborás convoca a contratación para dúas brigadas de obras para a campaña 2018 conformada polos seguintes postos 2 xefes de brigada, 2 péons condutores e 6 peóns.

Consulta aquí o anuncio do bop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta aquí as bases:

bases incendios 2018

 

Consulta aquí a lista provisional de admitidos/excluídos:

DECRETO 2018-0333 [LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS]

 

Consulta aquí a lista definitiva de admitidos, tribunal e data das probas:

DECRETO 2018-0346 [LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS]

 

 

Para máis información nas oficinas do Concello ou no teléfono 988402008.

O Concello de Boborás e a Confederación arranxarán a ponte de Balboa por 60.500 euros

O Concello de Boborás en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño Sil comezará coas obras do arranxo da Ponte de Balboa nos próximos días e logo de que chegara finalmente o último permiso pertinente para a mesma.  O importe total da obra ascende a  60.500 euros.

As obras deseñadas teñen por obxecto a restauración, o reforzo e a consolidación da pila central da ponte.

Ao ser un ben catalogado no PXOM foi precisa para a súa reparación diferentes informes sectoriais, sendo o último deles o do control arqueolóxico ao ser unha ponte de orixe medieval, que chegou nos últimos días e polo que sufriu retrasos o inicio dos traballos de reparación.

A Ponte sufriu danos no seu pilar central por mor dos golpes recibidos por diversos troncos e nas enchentes do río Viñao. Neste sentido o Concello de Boborás solicitou un informe do enxeñeiro especialista de pontes que calculou os danos e a situación da estruturas para valorar o risco de derrube da mesma. Nese momento o concello a espera da resolución pechou o acceso por precaución e tralo informe do experto abriuna o tráfico, xa que a pesar de precisar unha intervención non presentaba perigo algún.

Boborás arranxará catro estradas con cargo ao Plan Marco 2017/2018 por valor de 65.000 euros

O Concello de Boborás vai acometer obras de mellora en varias estradas do municipio por valor de 65.006,04 euros. Estes traballos que comezarán nas próximas semanas terán que estar rematados antes do 1 de setembro de 2018. Desta cantidade, 53.724 euros son aportados a través do Plan Marco 2017/2018 da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural, mentres que a contía de 11.282,04 euros correspondente o IVE será asumido polo propio Concello.

Así as actuacións a realizar son as seguintes: acceso á Fenteira dende a N-541, acceso ao núcleo do Curro (Féas) dende a estrada da Deputación, vía que comunica a N-541 cos núcleos de Rodas e As Quintás na parroquia de Xuvencos e por último o acceso a Paredes en Albarellos.

Os traballos consistirán na limpeza das marxes, reparación da capa de rodadura degradada para finalmente facerlle dobre rego asfáltico.

O Concello de Boborás anunciará nos próximos días novas actuacións estradas municipais para este 2018.

Boborás e a Deputación de Ourense presentan os “Venres Interpretados” en Pazos de Arenteiro

O municipio de Boborás prepárase para acoller os “Venres interpretados”, unha iniciativa coa que da a coñecer os lugares máis emblemáticas da zona antiga de Pazos de Arenteiro, como a igrexa, a casa reitoral, os pazos, e outros lugares destacados, a través dun total de 11 visitas interpretadas. A presentación desta proposta cultural tivo lugar o día 26 de xuño no Pazo Provincial, acto no que participou o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández; a concelleira de Cultura e Turismo de Boborás, Patricia Torres; e a representante de “Plan B”, entidade organizadora da actividade, Sonia Buján.

A Deputación de Ourense colabora con esta iniciativa cultural que “pon en valor e da a coñecer o noso patrimonio, tanto aos turistas coma aos propios veciños, para que a través do teatro, poidan descubrir os lugares máis emblemáticos da zona antiga desta aldea”, explicou Rosendo Fernández.

O lema desta edición é “Saca o artista que levas dentro” e as visitas comezarán o 29 de xuño, e repetiranse tódolos venres ata o día 7 de setembro, ás 22.00 horas, para aproveitar a escuridade para unha mellor ambientación da trama. Nas visitas, cunha duración aproximada dunha hora, participarán catro actores que irán saíndo ao encontro dos participantes, creando unha atmosfera de misterio na que, chegado o momento, o grupo terá que implicarse na procura de descifrar un feito esencial relacionado co evento.

“A sorpresa é parte do atractivo desta actividade coa que se destaca o valor dos lugares de tanta riqueza patrimonial desde o punto de vista lúdico”, explicou Sonia Buján, afirmando que facer estas visitas por medio da interpretación “permite chegar a máis xente”.

A concelleira de Cultura e Turismo de Boborás agradeceu a colaboración da Deputación de Ourense para poder desenvolver esta iniciativa, e salientou o éxito que está a ter esta proposta cultural tanto con veciños do municipio e da contorna como por parte de turistas” posto que no ano 2017 esta iniciativa acolleu 700 participantes.

Os interesados en participar nestas visitas, que son de balde e para tódolos públicos, deberán realizar a súa reserva a través dos números de teléfono: 645865080 ou 619442622. O aforo de cada visita está limitado a 30 participantes por sesión, “co obxectivo de que todos poidan gozar da actividade ao cen por cen”, sinalou Sonia Buján.

Aprol rural: contratación de dous péons

O Concello de Boborás procederá a seleccionar a dous péons para traballar nesta instutición a través da Subvención da Xunta de Galicia, Aprol Rural. A preselección será feita directamente polo INEM e logo fara o concello a selección das dúas persoas seleccionadas tendo en conta as bases establecidas e que se adxunta a continuación.

DECRETO 2018-0306 [BASES PROCESO SELECTIVO APROL RURAL FORESTAL]

*Actualización 28/06:

acta aprol 1

acta aprol 2

 

Máis información nas oficinas do Concello de Boborás ou no teléfono 988402008.

Nova convocatoria para contratación de guía turistico

Logo de que na anterior convocatoria a praza quedou deserta, a Xunta de Goberno Local aprobou novamente as bases polas que se rexerán a contratación. O prazo para a presentación de solicitude é de 5 días hábiles a partir do día de publicación do BOP (neste caso o 30/05/2018).

Titulación mínima requerida: Título de grao en turismo ou equivalente, ciclo superior en turismo, FPII ou equivalente. Titulo de grao en Historia. Titulo de grao en Historia de Arte.

Pulsa no seguinte enlace para descargar as bases:

BASES QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN GUIA TURISTICO-1

*Actualización 08/06: Lista definitiva de Admitidos, nomeamento de tribunal e data do exame

DECRETO 2018-0282 GUIA TURISTICO LISTA DEFINITIVA

*Actualización 18/06: Proposta de nomeamento

DECRETO PROPOSTA GUIA TURISTICO

 

Pulsa no seguinte enlace para ver a publicación no BOP:

 

 

 

Ciclo de Maxia polas parroquias de Boborás

O Concello de Boborás na procura da dinamización social e cultural do municipio pon en marcha para este 2018 un ciclo de “Maxia” por tódalas parroquias, e baixo o título “Unha viaxe fantástica” espectáculo dunha hora de duración e a cargo do mago “Le Grand Martin”.

Con carácter gratuíto, é apto para tódolos públicos.

Este é o calendario de actuacións:

  23/06: Xurenzás- 19.00 h- Area Recreativa
  30/06: O Regueiro-  19.00 h- Entorno Igrexa    
 08/07: Feira de Feás -12.00h – Campo da Festa
  14/07: Xendive -19.00 h  –  Entorno Cruceiro
  21/07: Moreiras- 19.00 h – Campo da Festa de Becoña
  28/07: Laxas- 19.00 h -Campo dafesta
  04/08: Feira de Moldes- 12.00 h- Campo da Feira
  11/08: Albarellos -19.00 h- Capela de Paredes 
 16/08: Pazos de Arenteiro- 19.00 h -Praza da Vila
 25/08: Astureses-19.00 h- Cruceiro Outeiro
  01/09: Cardelle- 19.00 h -Praza da Igrexa
 08/09: Xuvencos- 19.00 h – Local Social Almuzara
 15/09: Brués-19.00 h- Local Social
 22/09: Cameixa- 19.00 h – Praza de Cameixa

 

Para máis información chamar ao teléfono 988402008.

 

Campamento de Verán 2018

Como tódolos anos o Concello de Boborás pon en marcha o seu campamento de verán, que ademais comeza nada máis rematar o cole e acaba o venres anterior ao comezo deste. Trátase dunha pequena axuda á conciliación das familias e para que os nenos e as nenas pasen un verán divertido e cheo de actividades. Tamén sabemos que é importante que os nenos e as nenas descansen, e pasen tempo coas familias, e neste sentido invitamoslas tamén a que aproveiten este periodo vacacional para estar cos pequenos e pequenas da casa.

Os nenos e as nenas que están no cole levarán nestos días a ficha na mochila, mentres que os demáis poderán facer a inscrición no propio Concello.

O campamento é para nenos e nenas empadroados/as, escolarizados/as en Boborás e aqueles/as que pasen as súas vacacións nas casas dos seus familiares neste municipio.

Podedes descargar as fichas de inscrición aquí:

FICHACAMPAMENTO

DEREITOS DE IMAXE (1)

RECOLLIDA (1)

 

 

Para máis información chamar ao teléfono 988402008.

Convocatoria para contratación laboral temporal de un/ unha guía turístico

O Concello de Boborás por acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 11/04/2018, aprobou as bases reguladoras para a contratación temporal dun/dunha guía turístico municipal.

A continuación podes consultar as bases:

BASES QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN GUIA TURISTICO

Pulsa aquí para descarga o anexo I

*Actualización 07/05/2018: Publicación lista provisional de admitidos/as e excluídos/as

DECRETO 2018-0198 [RESOLUCION APROBACION LISTA PROVISIONAL GUIA TURISTICA]

*Actualización 14/05/2018: Publicación lista definitiva de admitidos/as e data das probas

DECRETO 2018-0211 [RESOLUCION LISTA DE ADMITIDOS]

* Actualización 22/05/2018: Publicación acta asinada polo tribunal

ACTA ASINADA POLO TRIBUNAL-1

*Actualización 23/05/2018: Publicación decreto praza deserta

DECRETO 2018-0223 [DECLARACION PRAZA DESERTA]