Beneficiarios: As persoas físicas titulares dun ben inmoble, recurso ou elemento.

Actuacións subvencionables:

  • Tratamento de paredes medianeiras vistas.
  • Revestimendo e pintado de fachadas actualmente rematadas en ladrillo cerámico ou bloque de formigón sen revestir.
  • Renovación do acabado exterior das fachadas
  • Remate exterior de cubertas realizadas con pranchas de fibrocemento.
  • Acondicionmanento e mellora de peches de predios de gran dimesión.,
  • Revestimento de muros de cerramento de predios.
  • Sustitución de celosías e outros tipos semellantes.

 

Documentación:

  • Memoria técnica das actuación das acción
  • Documento que acredite a titularidade
  • Reportaxe fotográfica

 

O importe da subvención será do 70 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 3.000 €.

PRAZO: Ata o 31 de maio de 2021, pero terase en conta a a orde cronolóxica de entrada das solicitudes ao tratarse de concorrencia non competitiva.

 

Para máis información: servizo de urbanismo do Concello de Boborás ou no teléfono 988402008 ou no enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210413/AnuncioG0192-290321-0001_gl.html